SFS 2020:575 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2020:575 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
SFS2020-575.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utfärdad den 17 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretess-
lagen (2009:400)

dels att 10 kap. 18 a § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 10 kap. 18 b och 22 a §§ och

35 kap. 10 c §, och att det närmast före 10 kap. 22 a § ska införas en ny
rubrik av följande lydelse.

10 kap.
18 a §2
Sekretessen enligt 26 kap. 1 § hindrar inte att en uppgift som rör
en enskild som inte fyllt tjugoett år lämnas till Polismyndigheten eller
Säkerhetspolisen, om

1. det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att den unge

kommer att utöva brottslig verksamhet,

2. uppgiften kan antas bidra till att förhindra det, och
3. det med hänsyn till planerade eller pågående insatser för den unge eller

av andra särskilda skäl inte är olämpligt att uppgiften lämnas ut.

En uppgift som angår misstanke om ett begånget brott får dock lämnas

endast under de förutsättningar som i övrigt anges i denna lag.

18 b § Sekretessen enligt 26 kap. 1 § hindrar inte att en uppgift som rör en
enskild lämnas till Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen, om

1. det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att den enskilde

kommer att begå brott enligt

a) lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig

brottslighet i vissa fall,

b) 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott eller försök, för-

beredelse eller stämpling till sådant brott, eller

c) lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och

utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet,

2. uppgiften kan antas bidra till att förhindra det, och
3. det med hänsyn till planerade eller pågående insatser för den enskilde

eller av andra särskilda skäl inte är olämpligt att uppgiften lämnas ut.

En uppgift som angår misstanke om ett begånget brott får dock lämnas

endast under de förutsättningar som i övrigt anges i denna lag.

1 Prop. 2019/20:123, bet. 2019/20:JuU35, rskr. 2019/20:321.
2 Senaste lydelse 2014:633.

SFS

2020:575

Publicerad
den

23 juni 2020

background image

2

SFS

2020:575

Misstankar om begången terroristbrottslighet
22 a § Sekretessen enligt 26 kap. 1 § hindrar inte att en uppgift lämnas till
Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen, om uppgiften angår misstanke om
ett begånget brott

1. enligt lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig

brottslighet i vissa fall,

2. enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott eller försök, för-

beredelse eller stämpling till sådant brott, eller

3. enligt lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering

och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig
brottslighet.

35 kap.
10 c §
Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att Polismyndigheten lämnar
uppgift om en enskild till en kommunal myndighet inom socialtjänsten, om
uppgiften kan antas bidra till att förebygga brott

1. enligt lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig

brottslighet i vissa fall,

2. enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott eller försök, för-

beredelse eller stämpling till sådant brott, eller

3. enligt lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering

och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig
brottslighet.

En uppgift får lämnas endast om intresset av att uppgiften lämnas har

företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.