SFS 2020:1036 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2020:1036 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
SFS2020-1036.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utfärdad den 26 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 30 kap. 6 § offentlighets- och sekretess-
lagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

30 kap.
6 §
2 Sekretess gäller i en statlig myndighets verksamhet som består i över-
vakning eller kontroll för sådan uppgift om en enskilds ekonomiska eller
personliga förhållanden som på begäran har lämnats av någon som är skyl-
dig att lämna uppgifter till myndigheten, om övervakningen eller kontrollen
sker enligt

1. lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
2. lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet,
3. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemark-

naden,

4. lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blank-

ningsförordning,

5. lagen (2013:287) med kompletterande bestämmelser till EU:s förord-

ning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister, eller

6. lagen (2019:277) med kompletterande bestämmelser till EU:s för-

ordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om
återanvändning.

Om en uppgift som avses i första stycket rör den som övervakningen

avser, gäller sekretessen endast om denne kan antas lida skada eller men om
uppgiften röjs och sekretessen inte motverkar syftet med uppgiftsskyldig-
heten.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
2. �ldre bestämmelser gäller dock fortfarande för uppgifter som
a) har lämnats före ikraftträdandet, eller
b) avser aktiebolag och ekonomiska föreningar som omfattas av punkt 2

och 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2020:1026)
om upphävande av lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet.

1 Prop. 2019/20:195, bet. 2020/21:FiU8, rskr. 2020/21:60.
2 Senaste lydelse 2019:280.

SFS

2020:1036

Publicerad
den

2 december 2020

background image

2

SFS

2020:1036

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Lisa Englund Krafft
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.

Populära lagar