SFS 2020:1112 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2020:1112 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
SFS2020-1112.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utfärdad den 3 december 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretess-
lagen (2009:400)

dels att 32 kap. 1 § ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast efter rubriken till 32 kap. ska lyda ⬝Integritets-

skyddsmyndigheten⬝.

32 kap.
1 §
Sekretess gäller hos Integritetsskyddsmyndigheten i ärende om till-
stånd eller tillsyn som enligt lag eller annan författning ska handläggas av
myndigheten och i ärende om sådant bistånd som avses i Europarådets
konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av person-
uppgifter, för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska för-
hållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne
lider skada eller men om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Lisa Englund Krafft
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:1, utg.omr. 1, bet. 2020/21:KU1, rskr. 2020/21:86.

SFS

2020:1112

Publicerad
den

8 december 2020

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.