SFS 2020:1179 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2020:1179 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
SFS2020-1179.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utfärdad den 3 december 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 31 kap. 11 § och rubriken närmast
före 31 kap. 11 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följan-
de lydelse.

31 kap.
Unionsregistret för utsläppsrätter
11 §
Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av det unionsregister
för utsläppsrätter som avses i lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av växthus-
gaser för uppgift som lämnar eller bidrar till upplysning om ställningen på
ett konto i registret, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att
kontoinnehavaren lider skada.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Lisa Englund Krafft
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:27, bet. 2020/21:MJU4, rskr. 2020/21:84.

SFS

2020:1179

Publicerad
den

11 december 2020

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.