SFS 2020:1276 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2020:1276 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
SFS2020-1276.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utfärdad den 17 december 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 37 kap. 4 § offentlighets- och sekretess-
lagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

37 kap.
4 §
2 Utöver vad som följer av 21 kap. 5 § gäller sekretess hos Total-
försvarets plikt- och prövningsverk och Migrationsverket i verksamhet som
avser mottagande och vidarebefordran av upplysningar m.m. om krigsfångar
och andra skyddade personer som avses i Genève-konventionerna den
12 augusti 1949 rörande skydd för offren i internationella väpnade
konflikter och tilläggsprotokollen till konventionerna (S� 1953:14�17 samt
1979:22 och 23), för uppgift om en enskilds vistelseort, hälsotillstånd eller
andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas
utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Lisa Englund Krafft
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:30, bet. 2020/21:FöU4, rskr. 2020/21:135.

2 Senaste lydelse 2010:456.

SFS

2020:1276

Publicerad
den

23 december 2020

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.