SFS 2021:533 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2021:533 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
SFS2021-533.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400)

dels att 36 kap. 8 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 36 kap. 3 a §, av följande lydelse.

36 kap.
3 a §
Sekretess gäller hos domstol för uppgift om en enskilds personliga
eller ekonomiska förhållanden, som en part har lämnat till en medlare eller
ett biträde till denne i ett mål där medlare utsetts enligt 6 kap. 18 a §
föräldrabalken, om parten har gjort förbehåll om det.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

8 §2 Den tystnadsplikt som följer av 3 § första och andra styckena, 3 a §
samt 6 § första stycket 1 inskränker rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryck-
frihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att
meddela och offentliggöra uppgifter.

Den tystnadsplikt som följer av 7 § inskränker rätten att meddela och

offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift som hänför sig till ett
ärende om annat än ekonomiskt bistånd till enskild.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Lisa Englund Krafft
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:150, bet. 2020/21:CU17, rskr. 2020/21:315.
2 Senaste lydelse 2018:1919.

SFS

2021:533

Publicerad
den

8 juni 2021

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.