SFS 2021:672 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2021:672 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
SFS2021-672.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utfärdad den 17 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 28 kap. 12 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

28 kap.
12 §
Sekretess gäller i ärende om arbetsförmedling och ärende enligt
lagstiftningen om anställningsfrämjande åtgärder för uppgift om en enskilds
affärs- eller driftförhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas
utan att den enskilde lider skada.

Sekretessen gäller inte beslut om stöd i ärende enligt lagen (2013:948) om

stöd vid korttidsarbete eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till
den lagen.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2021.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för beslut om stöd som avser

ansökningar som kommit in före den 22 oktober 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Lisa Englund Krafft
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:168, bet. 2020/21:KU32, rskr. 2020/21:373.

SFS

2021:672

Publicerad
den

23 juni 2021

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.

Populära lagar