SFS 2021:1190 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2021:1190 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
SFS2021-1190.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utfärdad den 2 december 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 kap. 2 §, 18 kap. 17 och 18 §§ och
37 kap. 6 och 7 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha
följande lydelse.

9 kap.
2 §
2 Bestämmelser som begränsar möjligheten att använda vissa uppgifter
som en svensk myndighet har fått från en myndighet i en annan stat finns i

1. lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden,
2. lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete,
3. lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål,
4. lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete,
5. lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i

brottsutredningar,

6. lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter

inom Europeiska unionen,

7. lagen (1998:620) om belastningsregister,
8. lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska

unionen i fråga om beskattning,

9. lagen (2015:63) om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-

avtalet,

10. lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finan-

siella konton,

11. lagen (2017:182) om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på

skatteområdet,

12. lagen (2017:1000) om en europeisk utredningsorder, och
13. brottsdatalagen (2018:1177).

18 kap.
17 §
3 Sekretess gäller i verksamhet som avser rättsligt samarbete på
begäran av en annan stat eller en mellanfolklig domstol, för uppgift som
hänför sig till en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i
brottmål eller en angelägenhet som angår tvångsmedel, om det kan antas att
det varit en förutsättning för den andra statens eller den mellanfolkliga
domstolens begäran att uppgiften inte skulle röjas.

1 Prop. 2020/21:222, bet. 2021/22:JuU9, rskr. 2021/22:59.
2 Senaste lydelse 2018:1245.
3 Senaste lydelse 2017:1076.

SFS

2021:1190

Publicerad
den

9 december 2021

background image

SFS

2021:1190

2

Motsvarande sekretess gäller hos Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, en

åklagarmyndighet, Tullverket, Kustbevakningen, Skatteverket, Migrations-
verket, Regeringskansliet och en utlandsmyndighet för uppgift som avser en
registrering i Schengens informationssystem om

1. omhändertagande av en person som har efterlysts för överlämnande

eller utlämning,

2. diskreta kontroller, undersökningskontroller eller särskilda kontroller,

eller

3. okända efterlysta personer som söks för identifiering.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år.

18 §4 Sekretessen enligt 17 § andra stycket hindrar inte att en uppgift
lämnas ut enligt vad som föreskrivs i lagen (2018:1693) om polisens behand-
ling av personuppgifter inom brottsdatalagens område och förordningen
(2021:1188) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om
Schengens informationssystem.

37 kap.
6 §
5 Sekretess gäller hos Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, en åklagar-
myndighet, Tullverket, Kustbevakningen, Skatteverket och Migrations-
verket för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står
klart att uppgiften kan lämnas ut utan att den enskilde eller någon närstående
till honom eller henne lider men och uppgiften förekommer i en angelägen-
het som avser en registrering i Schengens informationssystem om

1. omhändertagande av en person som har efterlysts för överlämnande

eller utlämning,

2. en försvunnen person eller en sårbar person som behöver hindras från

att resa,

3. diskreta kontroller, undersökningskontroller eller särskilda kontroller,
4. en okänd efterlyst person som söks för identifiering,
5. nekad inresa och vistelse, eller
6. återvändande.
Motsvarande sekretess gäller hos en myndighet som prövar ansökningar

om visering, uppehållstillstånd eller medborgarskap.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

7 §6 Sekretessen enligt 6 § hindrar inte att en uppgift lämnas ut enligt vad
som föreskrivs i lagen (2018:1693) om polisens behandling av person-
uppgifter inom brottsdatalagens område och förordningen (2021:1188) med
kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om Schengens informa-
tionssystem.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2018:1708.
5 Senaste lydelse 2014:633.
6 Senaste lydelse 2018:1708.

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.