SFS 2009:1293 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2009:1293 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
091293.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 26 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 27 kap. 6 § offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

27 kap.

6 §

Sekretessen enligt 1 och 3 §§ gäller inte beslut varigenom skatt eller

pensionsgrundande inkomst bestäms eller underlag för bestämmande av
skatt fastställs. Sekretessen gäller dock om beslutet meddelas i ärende om

1. förhandsbesked i taxerings- eller skattefråga,
2. beskattning av utländska experter, forskare eller andra nyckelpersoner

när beslutet har fattats av Forskarskattenämnden,

3. trängselskatt, eller
4. prissättningsbesked vid internationella transaktioner.
I beslut varigenom trängselskatt bestäms eller underlag för bestämmande

av sådan skatt fastställs gäller sekretessen dock endast för uppgift om vilken
betalstation bilen har passerat och tidpunkten för denna passage.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:17, bet. 2009/10:SkU13, rskr. 2009/10:77.

SFS 2009:1293

Utkom från trycket
den 8 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.