SFS 2010:369 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400);

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2010:369 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400);
100369.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 20 maj 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 18 kap. 2 och 18 §§, 35 kap. 1 och

10 §§ samt 37 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha
följande lydelse.

18 kap.

2 §

Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till sådan verksamhet som

avses i 2 kap. 7 § 1 eller 5 kap. 1 § 1 polisdatalagen (2010:361), om det inte står
klart att uppgiften kan röjas utan att syftet med beslutade eller förutsedda åt-
gärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas.

Sekretess gäller, under motsvarande förutsättningar som anges i första

stycket, för uppgift som hänför sig till

1. sådan underrättelseverksamhet som avses i 2 § lagen (1999:90) om be-

handling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutred-
ningar, eller

2. sådan verksamhet som avses i 7 § 1 lagen (2005:787) om behandling av

uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet.

Sekretess enligt första stycket gäller inte för uppgift som hänför sig till verk-

samhet hos Säkerhetspolisen och som har förts in i en allmän handling före
år 1949.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

18 §

2

Sekretessen enligt 17 § andra stycket hindrar inte att en uppgift lämnas

ut enligt vad som föreskrivs i lagen (2000:344) om Schengens informations-
system och polisdatalagen (2010:361).

35 kap.

1 §

3

Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga och ekono-

miska förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den
enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men och uppgif-
ten förekommer i

1 Prop. 2009/10:85, bet. 2009/10:JuU19, rskr. 2009/10:255.

2 Senaste lydelse 2010:368.

3 Senaste lydelse 2010:368.

SFS 2010:369

Utkom från trycket
den 1 juni 2010

background image

2

SFS 2010:369

1. utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål,
2. angelägenhet som avser användning av tvångsmedel i brottmål eller i

annan verksamhet för att förebygga brott,

3. angelägenhet som avser registerkontroll och särskild personutredning

enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627),

4. annan verksamhet som syftar till att förebygga, uppdaga, utreda eller

beivra brott och som bedrivs av en åklagarmyndighet, en polismyndighet, Skat-
teverket, Statens kriminaltekniska laboratorium, Tullverket eller Kust-
bevakningen,

5. Statens biografbyrås verksamhet att biträda Justitiekanslern, allmän

åklagare eller en polismyndighet i brottmål,

6. register som förs av Rikspolisstyrelsen enligt polisdatalagen (2010:361)

eller som annars behandlas där med stöd av samma lag,

7. register som förs enligt lagen (1998:621) om misstankeregister,
8. register som förs av Skatteverket enligt lagen (1999:90) om behandling

av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar eller
som annars behandlas där med stöd av samma lag,

9. särskilt ärenderegister över brottmål som förs av åklagarmyndighet, om

uppgiften inte hänför sig till registrering som avses i 5 kap. 1 §,

10. register som förs av Tullverket enligt lagen (2005:787) om behandling

av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet eller som annars be-
handlas där med stöd av samma lag, eller

11. register som förs enligt lagen (2010:362) om polisens allmänna spanings-

register.

Sekretessen enligt första stycket 2 gäller hos domstol i dess rättskipande

eller rättsvårdande verksamhet endast om det kan antas att den enskilde eller
någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs. Vid för-
handling om användning av tvångsmedel gäller sekretess för uppgift om
vem som är misstänkt endast om det kan antas att fara uppkommer för att
den misstänkte eller någon närstående till denne utsätts för våld eller lider
annat allvarligt men om uppgiften röjs.

Första stycket gäller inte om annat följer av 2, 6 eller 7 §.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

10 §

Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att en uppgift lämnas ut

1. till en enskild enligt vad som föreskrivs i lagen (1964:167) med sär-

skilda bestämmelser om unga lagöverträdare,

2. till en enskild enligt vad som föreskrivs i säkerhetsskyddslagen (1996:627)

samt i förordning som har meddelats med stöd i den lagen,

3. enligt vad som föreskrivs i
� lagen (1998:621) om misstankeregister,
� polisdatalagen (2010:361),
� lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets med-

verkan i brottsutredningar,

� lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekäm-

pande verksamhet,

� förordningar som har stöd i dessa lagar, eller
4. till en enskild enligt vad som föreskrivs i 27 kap. 8 § rättegångsbalken.

background image

3

SFS 2010:369

37 kap.

7 §

Sekretessen enligt 6 § hindrar inte att uppgift lämnas ut enligt vad som

föreskrivs i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem och polis-
datalagen (2010:361).

1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2012.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter i sådana ärenden

där handlingar omhändertagits för arkivering före ikraftträdandet av denna
lag.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.