SFS 2010:372 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2010:372 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
100372.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 20 maj 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 35 kap. 12 § offentlighets- och se-

kretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

35 kap.

12 §

Sekretess gäller hos domstol för uppgift om en enskilds personliga el-

ler ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon
närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs och uppgiften
förekommer i mål om ansvar för

1. sexualbrott,
2. utpressning,
3. brytande av post- eller telehemlighet,
4. intrång i förvar,
5. olovlig avlyssning,
6. dataintrång,
7. brott mot tystnadsplikt,
8. brott genom vilket infektion av HIV har eller kan ha överförts,
9. människorov, eller
10. människohandel.
Motsvarande sekretess gäller i mål om ersättning för skada med anledning

av brott som anges i första stycket.

Därutöver gäller sekretess hos domstol för uppgift om en ung person som

skildras i pornografisk bild, om det kan antas att denne eller någon närståen-
de till denne lider men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i mål
om

1. ansvar för barnpornografibrott,
2. ersättning för skada med anledning av sådant brott, och
3. förverkande av skildring med sådant innehåll.
Sekretessen enligt första och tredje styckena gäller även i ärende som rör

brott som anges i denna paragraf.

Sekretessen enligt denna paragraf gäller inte för uppgift om vem som är

tilltalad eller svarande.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

1 Prop. 2009/10:152, bet. 2009/10:JuU33, rskr. 2009/10:273.

SFS 2010:372

Utkom från trycket
den 1 juni 2010

background image

2

SFS 2010:372

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.