SFS 2010:383 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2010:383 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
100383.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 20 maj 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 18 kap. 17 § och 37 kap. 6 §

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

18 kap.

17 §

Sekretess gäller för uppgift i verksamhet som avser rättsligt samar-

bete på begäran av en annan stat eller en mellanfolklig domstol, för uppgift
som hänför sig till en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i
brottmål eller en angelägenhet som angår tvångsmedel, om det kan antas att
det varit en förutsättning för den andra statens eller den mellanfolkliga dom-
stolens begäran att uppgiften inte skulle röjas.

Motsvarande sekretess gäller hos en polismyndighet, en åkla-

garmyndighet, Rikspolisstyrelsen, Tullverket och Kustbevakningen för upp-
gift i en angelägenhet som avses i 3 § första stycket 1 och 5 lagen (2000:344)
om Schengens informationssystem.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år.

37 kap.

6 §

Sekretess gäller hos en polismyndighet, en åklagarmyndighet, Rikspo-

lisstyrelsen, Tullverket, Kustbevakningen och Migrationsverket för uppgift
om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften
kan lämnas ut utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider
men och uppgiften förekommer i en angelägenhet som avser en framställ-
ning i det register som avses i 1 § lagen (2000:344) om Schengens informa-
tionssystem om

1. omhändertagande av en person som har efterlysts för överlämnande el-

ler utlämning,

2. att en person ska nekas tillträde till eller uppehållstillstånd i Schengen-

staterna,

3. tillfälligt omhändertagande av en person med hänsyn till dennes eller

någon annans säkerhet, eller

4. dold övervakning eller särskilda kontrollåtgärder.

1 Prop. 2009/10:86, bet 2009/10:JuU20, rskr. 2009/10:233.

SFS 2010:383

Utkom från trycket
den 1 juni 2010

background image

2

SFS 2010:383

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Sekretess gäller hos en myndighet som prövar ansökningar om visering

och uppehållstillstånd för uppgift om en enskilds personliga förhållanden i
en angelägenhet som avser en sådan framställning som avses i första stycket
2 under samma förutsättningar som anges i första stycket.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.