SFS 2010:456 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2010:456 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
100456.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 27 maj 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 37 kap. 4 § offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

37 kap.

4 §

Utöver vad som följer av 21 kap. 5 § gäller sekretess hos Totalförsva-

rets rekryteringsmyndighet och Migrationsverket i verksamhet som avser
mottagande och vidarebefordran av upplysningar m.m. om krigsfångar och
andra skyddade personer som avses i Genève-konventionerna den 12 augusti
1949 rörande skydd för offren i internationella väpnade konflikter och till-
läggsprotokollen till konventionerna (S� 1953:14�17 samt 1979:22 och 23),
för uppgift om en enskilds vistelseort, hälsotillstånd eller andra personliga
förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den en-
skilde eller någon närstående till denne lider men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:160, bet. 2009/10:FöU8, rskr. 2009/10:269.

SFS 2010:456

Utkom från trycket
den 8 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.