SFS 2010:679 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2010:679 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
100679.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400)

dels att 25 kap. 8, 10 och 18 §§, 26 kap. 6 och 7 §§, 44 kap. 3 §, rubriken

närmast före 44 kap. 3 § samt bilagan till lagen ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 25 kap. 8 a och 8 b §§,

samt närmast före 25 kap. 8 a § en ny rubrik av följande lydelse.

25 kap.

8 §

Sekretess gäller hos Socialstyrelsen för uppgift om en enskilds hälso-

tillstånd eller andra personliga förhållanden i anmälan i ärende om klagomål
mot hälso- och sjukvården eller dess personal enligt 7 kap. patientsäkerhets-
lagen (2010:659) samt hos Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd i anmälan
i ärende om prövotid, återkallelse av legitimation eller annan behörighet el-
ler begränsning av förskrivningsrätt enligt 8 kap. samma lag, om det kan an-
tas att den enskilde eller någon närstående till denne lider betydande men om
uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Legitimation och annan behörighet för yrke inom hälso- och sjukvården

8 a §

Sekretess gäller hos Socialstyrelsen i ärende om legitimation, särskilt

förordnande att utöva yrke, bevis om kompetens som Europaläkare eller bevis
om specialistkompetens enligt 4 kap. 10 § patientsäkerhetslagen (2010:659)
för uppgift om sökandens hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden,
om det kan antas att denne eller någon närstående till denne lider betydande
men om uppgiften röjs.

Sekretess gäller hos Socialstyrelsen i ärende om klagomål eller i initia-

tivärende enligt 7 kap. patientsäkerhetslagen eller i anmälan till Hälso- och
sjukvårdens ansvarsnämnd enligt 7 kap. 30 § samma lag för uppgift om
berörd hälso- och sjukvårdspersonals hälsotillstånd eller andra personliga
förhållanden, om det kan antas att denne eller någon närstående till denne
lider betydande men om uppgiften röjs.

1 Prop. 2009/10:210, bet. 2009/10:SoU22, rskr. 2009/10:342.

SFS 2010:679

Utkom från trycket
den 28 juni 2010

background image

2

SFS 2010:679

Första och andra styckena gäller inte om annat följer av 10 §.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

8 b §

Sekretess gäller hos Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd i ärende

om prövotid, återkallelse av legitimation eller annan behörighet, begräns-
ning av förskrivningsrätt eller ny legitimation eller behörighet enligt 8 kap.
patientsäkerhetslagen (2010:659) för uppgift om berörd hälso- och sjuk-
vårdspersonals hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det kan
antas att denne eller någon närstående till denne lider betydande men om
uppgiften röjs.

Första stycket gäller inte om annat följer av 10 §.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

10 §

Sekretessen enligt 1 §, 2 § andra stycket, 3�5 §§ och 8 a och 8 b §§

gäller inte

1. beslut i ärende enligt lagstiftningen om psykiatrisk tvångsvård eller

rättspsykiatrisk vård, om beslutet avser frihetsberövande åtgärd,

2. beslut enligt smittskyddslagen (2004:168), om beslutet avser frihets-

berövande åtgärd,

3. beslut i ärende om klagomål mot hälso- och sjukvården eller dess per-

sonal,

4. beslut i fråga om omhändertagande eller återlämnande av patient-

journal, eller

5. beslut i ärende enligt 4 kap. 10 § eller 8 kap. patientsäkerhetslagen

(2010:659).

18 §

Den tystnadsplikt som följer av 7, 9, 16 och 17 §§ inskränker rätten

enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrande-
frihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.

Den tystnadsplikt som följer av 1�5 §§ inskränker rätten att meddela och

offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om annat än verkställig-
heten av beslut om omhändertagande eller beslut om vård utan samtycke.

Den tystnadsplikt som följer av 8 § inskränker rätten att meddela och of-

fentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift i anmälan till Socialstyrel-
sen eller Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

26 kap.

6 §

Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga förhållanden i

anmälan i ärende om klagomål mot kommunal hälso- och sjukvård eller dess
personal enligt 7 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659) och i anmälan i
ärende om prövotid, återkallelse av legitimation eller annan behörighet eller
begränsning av förskrivningsrätt enligt 8 kap. samma lag, om det kan antas
att den enskilde eller någon närstående till denne lider betydande men om
uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

7 §

Sekretessen enligt 1 § gäller inte

1. beslut om omhändertagande av en enskild,
2. beslut om vård utan samtycke,

background image

3

SFS 2010:679

3. beslut om sluten ungdomsvård,
4. beslut i ärende om klagomål mot kommunal hälso- och sjukvård eller

dess personal, eller

5. beslut i ärende enligt 8 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659).
Sekretessen enligt 1 och 4 §§ gäller inte beslut i fråga om omhänder-

tagande eller återlämnande av personakt.

44 kap.

Patientsäkerhetslagen och socialtjänstlagen

3 §

Rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§

yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter inskränks
av den tystnadsplikt som följer av

1. 6 kap. 12�14 §§ patientsäkerhetslagen (2010:659), och
2. 15 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453).

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. För ärenden som anhängiggjorts hos Hälso- och sjukvårdens ansvars-

nämnd före den 1 januari 2011 gäller 25 kap. 8 och 10 §§ samt 26 kap. 6 och
7 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

background image

4

SFS 2010:679

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Bilaga

2

I enlighet med vad som anges i 2 kap. 4 § ska vad som föreskrivs i tryck-

frihetsförordningen om rätt att ta del av handlingar hos myndighet i tillämp-
liga delar gälla också handlingar hos något av de organ som nämns nedan i
den mån handlingarna hör till där angiven verksamhet hos organet. Verk-
samheten anges i förekommande fall med hänvisning till numret i Svensk
författningssamling (SFS) på den författning med stöd av vilken verksamhe-
ten har uppdragits åt organet.

2 Senaste lydelse 2010:520.

Organ

Verksamhet

Ingenjörshögskolan i Jönköping
aktiebolag

Institutet för professionell utveckling
av läkare i Sverige (IPULS)

Internationella Handelshögskolan i
Jönköping aktiebolag

all verksamhet

prövning av frågor om tillhanda-
hållande och fördelning av platser
till specialistkompetenskurser som
ingår i läkares vidareutbildning
och som anordnas med statliga
medel (SFS 2010:660)

all verksamhet

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.