SFS 2010:1343 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2010:1343 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
101343.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 18 kap. 14 § offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400) samt rubriken närmast före 18 kap. 14 § ska ha
följande lydelse.

18 kap.

I säkerhetssyfte genererade kopior hos Regeringskansliet

14 §

Sekretess gäller för uppgift i kopior som i säkerhetssyfte har genere-

rats i Regeringskansliets datasystem och som har bevarats med anledning av
naturkatastrofen i Asien år 2004, om det inte står klart att uppgiften kan röjas
utan fara för att Regeringskansliets verksamhet skadas.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.
Föreskrifterna i 10 kap. gäller inte i fråga om sekretessen enligt denna pa-

ragraf. Sekretessen hindrar dock inte att uppgift lämnas till riksdagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:58, bet. 2010/11:KU6, rskr. 2010/11:28.

SFS 2010:1343

Utkom från trycket
den 3 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.