SFS 2010:1436 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2010:1436 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
101436.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 17 kap. 3 §, 30 kap. 3 §, 41 kap.

1 och 2 §§ samt 44 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska
ha följande lydelse.

17 kap.

3 §

Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till utredning hos Konkur-

rensverket av överträdelser av 2 kap. 1 eller 7 § konkurrenslagen (2008:579)
eller artikel 101 eller 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
om det med hänsyn till syftet med utredningen är av synnerlig vikt att upp-
giften inte röjs.

30 kap.

3 §

Sekretess gäller hos Konkurrensverket i ärende som rör utredning av

överträdelse av 2 kap. 1 eller 7 § konkurrenslagen (2008:579) eller av artikel
101 eller 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt för uppgift i
anmälan eller utsaga från en enskild, om det kan antas att den enskilde lider
avsevärd skada eller betydande men om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

41 kap.

1 §

För uppgift om vad som har förekommit vid sammanträde med riksda-

gens kammare tillämpas sekretessbestämmelserna i denna lag endast om
sammanträdet har hållits inom stängda dörrar.

För uppgift som har tagits in i kammarens protokoll gäller sekretess enligt

denna lag endast i de fall som avses i 15 kap. För uppgift i annat riksdagens
protokoll eller beslut tillämpas endast bestämmelserna i 15 kap., 19 kap. 7 §
och, när det gäller EU-nämndens stenografiska uppteckningar enligt 10 kap.
13 § riksdagsordningen, 16 kap. denna lag.

2 §

Föreskrifterna i 7 kap. 1 § samt 8 kap. gäller inte ledamot av riksdagen,

när det är fråga om uppgift som ledamoten har tagit emot under utövandet av

1 Prop. 2010/11:3, bet. 2010/11:KU13, rskr. 2010/11:29.

SFS 2010:1436

Utkom från trycket
den 7 december 2010

background image

2

SFS 2010:1436

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

sitt uppdrag. Föreskrifter om tystnadsplikt för riksdagsledamöter och för
tjänstemän i riksdagen finns i 10 kap. 12 § regeringsformen samt 2 kap. 4 §,
4 kap. 17 § och 10 kap. 12 § riksdagsordningen.

44 kap.

1 §

2

Rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§

yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter inskränks
av den tystnadsplikt som följer av

1. beslut enligt 10 kap. 12 § tredje stycket andra meningen regeringsfor-

men,

2. 3 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen,
3. 2 kap. 3 § yttrandefrihetsgrundlagen,
4. 2 kap. 4 § andra stycket riksdagsordningen, när det är fråga om uppgift

vars röjande kan antas sätta rikets säkerhet i fara eller annars skada landet
allvarligt, och

5. beslut enligt 4 kap. 17 § eller 10 kap. 12 § riksdagsordningen, när det är

fråga om uppgift vars röjande kan antas sätta rikets säkerhet i fara eller
annars skada landet allvarligt.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter som hänför sig till

en utredning eller gäller ett ärende hos Konkurrensverket om överträdelser
av artikel 81 och 82 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenska-
pen.

3. Den tystnadsplikt som följer av beslut enligt 10 kap. 7 § tredje stycket

andra meningen regeringsformen i dess lydelse före den 1 januari 2011, har
fortsatt företräde framför rätten att meddela och offentliggöra uppgifter
enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

2 Senaste lydelse 2010:715.

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.