SFS 2010:1883 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2010:1883 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
101883.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 9 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 30 kap. 19 § samt rubriken

närmast före 30 kap. 19 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
ska ha följande lydelse.

30 kap.

�&ldersgräns för film

19 §

Sekretess gäller i ärende enligt lagen (2010:1882) om åldersgränser

för film som ska visas offentligt för uppgift i framställningen i en film. Se-
kretessen upphör att gälla när beslut i saken har vunnit laga kraft.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden som kommit in till

Statens biografbyrå före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:228, bet. 2010/11:KrU2, rskr. 2010/11:61.

SFS 2010:1883

Utkom från trycket
den 21 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.