SFS 2010:1890 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2010:1890 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
101890.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 9 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i offentlighets- och sekretessla-

gen (2009:400) ska införas en ny paragraf, 31 kap. 22 a §, samt närmast före
31 kap. 22 a § en ny rubrik av följande lydelse.

31 kap.

Varu- eller näringskännetecken

22 a §

Sekretess gäller i ett mål eller ärende om varu- eller närings-

kännetecken för uppgift om en myndighets eller en enskilds affärs- eller
driftförhållanden, om en part har begärt detta och det kan antas att den som
uppgiften rör lider avsevärd skada om uppgiften röjs. Sekretess gäller dock
inte för uppgift som har betydelse för bedömningen av ensamrättens giltig-
het eller skyddets omfattning.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:225, bet. 2010/11:NU6, rskr. 2010/11:55.

SFS 2010:1890

Utkom från trycket
den 21 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.