SFS 2011:191 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2011:191 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
110191.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 10 mars 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretess-

lagen (2009:400)

dels att 23 kap. 7 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 23 kap. 7 a och 7 b §§,

av följande lydelse.

23 kap.

7 §

2

Sekretess gäller hos Skolväsendets överklagandenämnd i ärenden som

uppkommit där till följd av överklagande av beslut samt i tillsynsverksamhet
hos Statens skolinspektion och Myndigheten för yrkeshögskolan samt hos
Lärarnas ansvarsnämnd i ärenden om legitimation, för uppgift om en
enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller nå-
gon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.

Sekretessen gäller inte beslut i ärende.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

7 a §

Sekretess gäller hos Statens skolinspektion i ärende om legitimation

för uppgift om den legitimerades hälsotillstånd eller andra personliga förhål-
landen, om det kan antas att denne eller någon närstående till denne lider be-
tydande men om uppgiften röjs.

Sekretessen gäller inte beslut i ärende.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

7 b §

Sekretess gäller hos Lärarnas ansvarsnämnd i ärende om legitimation

för uppgift om den legitimerades eller den sökandes hälsotillstånd eller
andra personliga förhållanden, om det kan antas att denne eller någon närstå-
ende till denne lider betydande men om uppgiften röjs.

Sekretessen gäller inte beslut i ärende.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

1 Prop. 2010/11:20, bet. 2010/11:UbU5, rskr. 2010/11:171.

2 Senaste lydelse 2009:676.

SFS 2011:191

Utkom från trycket
den 22 mars 2011

background image

2

SFS 2011:191

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.