SFS 2011:494 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2011:494 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
110494.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 12 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretess-

lagen (2009:400)

dels att rubriken närmast efter rubriken till 35 kap. ska lyda ⬝Förunder-

sökning, register, kontaktförbud, m.m.⬝,

dels att 35 kap. 5 § och rubriken närmast före 35 kap. 5 § ska ha följande

lydelse.

35 kap.

Kontaktförbud

5 §

Sekretess gäller i ärende enligt lagen (1988:688) om kontaktförbud för

uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den
enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.

Sekretessen gäller inte beslut i ärende.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2010/11:45, bet. 2010/11:JuU5, rskr. 2010/11:236.

SFS 2011:494

Utkom från trycket
den 24 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.