SFS 2011:553 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2011:553 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
110553.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 23 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om offentlighets- och sekretess-

lagen (2009:400)

dels att 17 kap. 7 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 17 kap. 4 a § och

29 kap. 12 a §, samt närmast före 17 kap. 4 a § och 29 kap. 12 a § två nya
rubriker av följande lydelse.

17 kap.

Undersökningar av sjöolyckor och tillbud, m.m.

4 a §

Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till myndighets verksam-

het som avser undersökningar av sjöolyckor eller tillbud till sjöss eller
preliminära bedömningar av allvarliga sjöolyckor enligt lagen (1990:712)
om undersökning av olyckor, om det kan antas att syftet med en sådan
undersökning eller bedömning motverkas eller den framtida verksamheten
skadas om uppgiften röjs.

Sekretessen enligt första stycket gäller även för uppgift som hänför sig till

myndighets verksamhet för att biträda verksamhet som avses i första stycket.

Sekretessen gäller inte för uppgift som tagits in i en slutlig rapport om

undersökning enligt lagen om undersökning av olyckor.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år.

7 §

3

Sekretess gäller i en myndighets verksamhet som avser internationellt

samarbete avseende civil sjötrafikövervakning, informationssystem för civil
sjötrafik samt undersökningar av sjöolyckor eller tillbud till sjöss eller preli-
minära bedömningar av allvarliga sjöolyckor för uppgift som lämnats av en
annan stat eller en mellanfolklig organisation, om det kan antas att myndig-
hetens arbete för en säkrare civil sjöfart motverkas om uppgiften röjs.

Sekretess gäller för uppgift som lämnats av en medlemsstat i Europeiska

unionen och som rör planer för mottagande av fartyg i behov av assistans

1 Prop. 2010/11:116, bet. 2010/11:TU23, rskr. 2010/11:259.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/18/EG av den 23 april 2009 om
grundläggande principer för utredning av olyckor i sjötransportsektorn och om änd-
ring av rådets direktiv 1999/35/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv
2002/59/EG (EUT L 131, 28.5.2009, s. 114, Celex 32009L0018).

3 Senaste lydelse 2010:1361.

SFS 2011:553

Utkom från trycket
den 31 maj 2011

background image

2

SFS 2011:553

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

eller genomförande av förfaranden som anges i sådana planer, om en med-
lemsstat begär det.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år.

29 kap.

Undersökningar av sjöolyckor och tillbud, m.m.

12 a §

Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga eller ekono-

miska förhållanden som hänför sig till myndighets verksamhet som avser
undersökningar av sjöolyckor eller tillbud till sjöss eller preliminära bedöm-
ningar av allvarliga sjöolyckor enligt lagen (1990:712) om undersökning av
olyckor, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde
eller någon närstående till denne lider skada eller men.

Sekretessen enligt första stycket gäller även för uppgift som hänför sig till

myndighets verksamhet för att biträda verksamhet som avses i första stycket.

Sekretessen gäller inte för uppgift som tagits in i en slutlig rapport om un-

dersökning enligt lagen om undersökning av olyckor.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

Denna lag träder i kraft den 17 juni 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.