SFS 2011:727 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2011:727 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
110727.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att det i offentlighets- och sekretess-

lagen (2009:400) ska införas en ny paragraf, 29 kap. 10 a §, samt närmast
före 29 kap. 10 a § en ny rubrik av följande lydelse.

29 kap.

Järnväg

10 a §

Sekretess gäller i ärende om prövning av någons lämplighet att få

eller ha förarbevis enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare för
uppgift om den enskildes hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden,
om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider bety-
dande men om uppgiften röjs.

Sekretessen gäller inte beslut i ärende.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2010/11:122, bet. 2010/11:TU19, rskr. 2010/11:274.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG av den 23 oktober 2007 om
behörighetsprövning av lokförare som framför lok och tåg på järnvägssystemet i ge-
menskapen (EUT L 315, 3.12.2007, s. 51, Celex 32007L0059).

SFS 2011:727

Utkom från trycket
den 17 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.