SFS 2011:739 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2011:739 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
110739.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 26 kap. 4 §, 27 kap. 4, 5 och 10 §§,

31 kap. 16 §, 32 kap. 11 §, 43 kap. 5, 8 och 10 §§ samt 44 kap. 2 § offentlig-
hets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

26 kap.

4 §

Sekretess gäller i verksamhet som avser omhändertagande av person-

akt enligt 7 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) eller 23 d § lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade för uppgift om
en enskilds personliga förhållanden.

Första stycket gäller inte om annat följer av 5, 6 eller 7 §.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

27 kap.

4 §

Sekretessen enligt 1�3 §§ gäller för uppgift i mål hos domstol, om det

kan antas att den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs. Det-
samma gäller uppgift som med anledning av ett överklagande hos domstol
registreras hos en annan myndighet enligt 5 kap. 2 § första stycket 3 eller 4.
Får en domstol i ett mål från en annan myndighet en sekretessreglerad upp-
gift och saknar uppgiften betydelse i målet, blir dock sekretessbestämmelsen
tillämplig på uppgiften även hos domstolen.

5 §

Sekretessen enligt 1�4 §§ gäller, i den utsträckning riksdagen har god-

känt ett avtal om detta med en annan stat eller med en mellanfolklig organi-
sation, i ärende om handräckning eller bistånd som en svensk myndighet
lämnar åt en myndighet eller något annat organ i den staten eller inom den
mellanfolkliga organisationen i verksamhet som motsvarar den som avses i
nämnda paragrafer.

Sekretess gäller, i den utsträckning riksdagen har godkänt ett avtal om

detta med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation, hos en myn-
dighet i verksamhet som avses i 1�4 §§ för sådan uppgift om en enskilds per-
sonliga eller ekonomiska förhållanden som myndigheten förfogar över på
grund av avtalet.

1 Prop. 2010/11:98, bet. 2010/11:KU31, rskr. 2010/11:267.

SFS 2011:739

Utkom från trycket
den 21 juni 2011

background image

2

SFS 2011:739

Om sekretess gäller enligt andra stycket, får de sekretessbrytande bestäm-

melserna i 10 kap. 15�27 §§ och 28 § första stycket inte tillämpas i strid med
avtalet.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen enligt andra stycket i

högst tjugo år.

10 §

Den tystnadsplikt som följer av 1 §, 2 § första stycket och 3�5 §§ och

den tystnadsplikt som följer av ett förbehåll som gjorts med stöd av 8 §
tredje stycket inskränker rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och
1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra
uppgifter.

31 kap.

16 §

Sekretess gäller för uppgift om en enskilds affärs- eller driftför-

hållanden när denne i annat fall än som avses i 1 § första stycket, 2�4 och
12 §§ har trätt i affärsförbindelse med en myndighet, om det av särskild
anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Beträffande handling som anger villkoren i ett avtal gäller sekretessen dock
längst till dess att två år, eller hos statliga affärsverk och Försvarets materiel-
verk samt i kommunal affärsverksamhet fem år, har gått från det att avtalet
slöts.

32 kap.

11 §

Den tystnadsplikt som följer av 1 och 2 §§ inskränker rätten enligt

1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrande-
frihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter, när det gäller
uppgift om en registrerads förhållanden.

Den tystnadsplikt som följer av 7 § inskränker rätten att meddela och of-

fentliggöra uppgifter, när det gäller uppgift om en enskilds namn och födel-
sedatum samt nummer på resehandling.

Den tystnadsplikt som följer av ett förbehåll som har gjorts med stöd av

10 § andra meningen inskränker rätten att meddela och offentliggöra upp-
gifter.

43 kap.

5 §

En sekretessbestämmelse som gäller för en uppgift i ett mål eller ett

ärende i en domstols rättskipande eller rättsvårdande verksamhet upphör att
vara tillämplig i målet eller ärendet, om uppgiften läggs fram vid en offentlig
förhandling i samma mål eller ärende. Detta gäller dock inte sekretess enligt
4 § och 18 kap. 15 §.

Om en uppgift som avses i första stycket läggs fram vid en förhandling

inom stängda dörrar, är sekretessbestämmelsen tillämplig även under dom-
stolens fortsatta handläggning av målet eller ärendet, om domstolen inte be-
slutar annat. Sedan domstolen har skilt målet eller ärendet från sig fortsätter
dock sekretessbestämmelsen att vara tillämplig endast i den utsträckning
domstolen i domen eller beslutet har förordnat om det. Ett sådant för-

background image

3

SFS 2011:739

ordnande ska alltid meddelas för uppgift för vilken sekretess gäller enligt
27 kap. 5 § andra och tredje styckena samt 34 kap. 4 §, om det skulle strida
mot avtal som anges där att uppgiften röjs.

8 §

En sekretessbestämmelse som gäller för en uppgift i ett mål eller ett

ärende i en domstols rättskipande eller rättsvårdande verksamhet upphör att
vara tillämplig i målet eller ärendet, om uppgiften tas in i en dom eller ett an-
nat beslut i samma mål eller ärende.

Första stycket tillämpas inte, om domstolen i domen eller beslutet har för-

ordnat att sekretessbestämmelsen ska vara tillämplig även i fortsättningen.
Ett sådant förordnande ska alltid meddelas för uppgift för vilken sekretess
gäller enligt 27 kap. 5 § andra och tredje styckena samt 34 kap. 4 §, om det
skulle strida mot avtal som anges där att uppgiften röjs.

Förordnande om att en sekretessbestämmelse fortsätter att vara tillämplig

får inte omfatta domslutet eller motsvarande del av ett annat beslut, såvida
inte rikets säkerhet eller annat intresse av synnerlig vikt oundgängligen på-
kallar det. Rör målet eller ärendet någons civila rättigheter och skyldigheter
eller anklagelse mot någon för brott, gäller dessutom att förordnande som
omfattar domslut eller motsvarande del av ett annat beslut får meddelas en-
dast om riket befinner sig i krig eller krigsfara eller om det råder andra utom-
ordentliga förhållanden som är föranledda av krig.

10 §

�verklagas en dom eller ett beslut vari en domstol har meddelat ett

förordnande enligt 5 eller 8 §, ska den högre domstolen pröva förordnandet
när den skiljer målet eller ärendet från sig.

44 kap.

2 §

Rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§

yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter inskränks
av den tystnadsplikt som följer av

1. förordnande med stöd av 5 kap. 4 § eller 23 kap. 10 § sjunde stycket

rättegångsbalken, och

2. 8 kap. 4 § första stycket andra meningen rättegångsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.