SFS 2011:743 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400);

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2011:743 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400);
110743.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 33 kap. 1 § och 36 kap. 4 § offent-

lighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

33 kap.

1 §

2

Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga eller ekono-

miska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående
till denne lider skada eller men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer
hos

1. Diskrimineringsombudsmannen i ärende enligt diskrimineringslagen

(2008:567) eller 16 och 17 §§ föräldraledighetslagen (1995:584) samt i
andra ärenden som rör rådgivning åt en enskild,

2. Nämnden mot diskriminering i ärende enligt diskrimineringslagen, eller
3. Statens skolinspektion i ärende enligt 6 kap. skollagen (2010:800).
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

36 kap.

4 §

3

Sekretess gäller hos domstol för uppgift om en enskilds personliga

eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon
närstående till denne lider avsevärd skada eller betydande men om uppgiften
röjs och uppgiften förekommer i

1. mål om kollektivavtal, och
2. mål om tillämpningen av
� lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet,
� lagen (1982:80) om anställningsskydd,
� 6 kap. 7�12 §§ skollagen (2010:800),
� 31�33 §§ lagen (1994:260) om offentlig anställning,
� 4�11 §§ lagen (1994:261) om fullmaktsanställning,
� 16 och 17 §§ föräldraledighetslagen (1995:584),
� 3�7 §§ lagen (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbe-

tande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning, eller

1 Prop. 2010/11:89, bet. 2010/11:AU8, rskr. 2010/11:254.

2 Senaste lydelse 2010:866.

3 Senaste lydelse 2010:866.

SFS 2011:743

Utkom från trycket
den 21 juni 2011

background image

2

SFS 2011:743

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

� 2 och 5 kap. diskrimineringslagen (2008:567).
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

På regeringens vägnar

LENA ADELSSOHN LILJEROTH

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.