SFS 2011:1036 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2011:1036 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
111036.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 29 september 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 19 kap. 3 § och 31 kap. 3 § offent-

lighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

19 kap.

3 §

2

Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till ärende om förvärv,

överlåtelse, upplåtelse eller användning av egendom, tjänst eller annan nyt-
tighet, om det kan antas att det allmänna lider skada om uppgiften röjs. Be-
greppet tjänst omfattar inte arbete som för en myndighets behov utförs av
dess egen eller någon annan myndighets personal, om det inte är fråga om ett
arbete som en myndighet i konkurrens med andra myndigheter eller enskilda
erbjuder sig att utföra.

Om ett ärende enligt första stycket rör upphandling, får uppgift som rör

anbud eller som rör motsvarande erbjudande inom en kommun, ett landsting
eller en myndighet eller mellan statliga myndigheter inte i något fall lämnas
till någon annan än den som har lämnat anbudet eller erbjudandet förrän alla
anbud eller erbjudanden offentliggörs eller beslut om leverantör och anbud
fattats eller ärendet dessförinnan har slutförts. Under en elektronisk auktion
får dock lämnas sådana uppgifter som avses i 5

a

kap. 11 § lagen

(2007:1091) om offentlig upphandling, 5 a kap. 11 § lagen (2007:1092) om
upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster eller
6 kap. 11 § lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhets-
området. Sekretessen enligt detta stycke gäller inte vid ett ansökningsför-
farande enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem.

Om ett ärende enligt första stycket rör försäljning av lös egendom för det

allmännas räkning, får uppgift som rör anbud eller som rör motsvarande er-
bjudande inom en kommun, ett landsting eller en myndighet eller mellan
statliga myndigheter inte i något fall lämnas till någon annan än den som har
lämnat anbudet eller erbjudandet förrän alla anbud eller erbjudanden offent-
liggörs eller avtal har slutits eller ärendet annars har slutförts.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Be-

träffande handling som anger villkoren i slutet avtal gäller sekretessen dock
längst till dess två år, eller hos statliga affärsverk och Försvarets materiel-

1 Prop. 2010/11:150, bet. 2011/12:FiU8, rskr. 2011/12:4.

2 Senaste lydelse 2010:573.

SFS 2011:1036

Utkom från trycket
den 11 oktober 2011

background image

2

SFS 2011:1036

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

verk samt i kommunal affärsverksamhet fem år, har gått från det avtalet
slöts.

31 kap.

3 §

Sekretess gäller i affärsverksamhet hos en bank, ett kreditmarknads-

företag eller ett värdepappersbolag som samverkande kommuner eller lands-
ting utövar ett rättsligt bestämmande inflytande över för uppgift om en en-
skilds ekonomiska eller personliga förhållanden, om det inte står klart att
uppgiften kan lämnas ut utan att den enskilde lider skada eller men. I ett
ärende enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, lagen
(2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och
posttjänster eller lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säker-
hetsområdet gäller dock sekretess för sådana uppgifter endast om det kan an-
tas att den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.