SFS 2011:1427 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2011:1427 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
111427.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 27 kap. 1 och 2 §§ samt rubriken

närmast före 27 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha
följande lydelse.

27 kap.

Verksamhet som avser bestämmande av skatt, m.m.

1 §

Sekretess gäller i verksamhet som avser bestämmande av skatt eller

fastställande av underlag för bestämmande av skatt eller som avser fastig-
hetstaxering för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhål-
landen.

Sekretess gäller vidare
1. i verksamhet som avser förande av eller uttag ur beskattningsdatabasen

enligt lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskatt-
ningsverksamhet för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska
förhållanden som har tillförts databasen,

2. hos kommun eller landsting för uppgift om en enskilds personliga eller

ekonomiska förhållanden som Skatterättsnämnden har lämnat i ett ärende
om förhandsbesked i en skatte- eller taxeringsfråga, och

3. hos Försäkringskassan för uppgift om en enskilds personliga eller eko-

nomiska förhållanden som Skatteverket har lämnat i ett ärende om särskild
sjukförsäkringsavgift.

Med skatt avses i detta kapitel skatt på inkomst och annan direkt skatt

samt omsättningsskatt, tull och annan indirekt skatt. Med skatt jämställs ar-
betsgivaravgift, prisregleringsavgift och liknande avgift, avgift enligt lagen
(1999:291) om avgift till registrerat trossamfund, skattetillägg och förse-
ningsavgift samt expeditionsavgift och tilläggsavgift enligt lagen (2004:629)
om trängselskatt. Med verksamhet som avser bestämmande av skatt jäm-
ställs verksamhet som avser bestämmande av pensionsgrundande inkomst.

Första och andra styckena gäller inte om annat följer av 3, 4 eller 6 §.
För uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. För upp-

gift om avgift enligt lagen om avgift till registrerat trossamfund gäller dock
sekretessen i högst sjuttio år.

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

SFS 2011:1427

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

2

SFS 2011:1427

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

2 §

Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga eller ekono-

miska förhållanden i

1. särskilt ärende om revision eller annan kontroll i fråga om skatt samt

annan verksamhet som avser tullkontroll och som inte omfattas av 1 §,

2. ärende om kompensation för eller återbetalning av skatt,
3. ärende om anstånd med erläggande av skatt, och
4. ärende om kassaregister enligt skatteförfarandelagen (2011:1244).
Sekretess gäller i ärende enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hante-

ring av vissa borgenärsuppgifter för uppgift om en enskilds personliga eller
ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan
att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men.

Sekretessen gäller inte
1. beslut i ärende som anges i första stycket 2 och 3 samt andra stycket,
2. beslut om undantag från skyldigheter som gäller kassaregister enligt

39 kap. 9 § skatteförfarandelagen, eller

3. beslut om kontrollavgift enligt 50 kap. skatteförfarandelagen.
Första och andra styckena gäller inte om annat följer av 3 eller 4 §.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. För ärenden enligt lagen (2007:592) om kassaregister m.m. eller lagen

(2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher gäller 27 kap. 2 § i
sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.