SFS 2008:382 Lag om ändring i passlagen (1978:302)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Passlag (1978:302) / SFS 2008:382 Lag om ändring i passlagen (1978:302)
080382.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i passlagen (1978:302);

utfärdad den 29 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 § passlagen (1978:302) ska ha

följande lydelse.

2 §

2

Pass utfärdas av passmyndighet.

Polismyndighet är passmyndighet inom riket.
Utom riket fullgör beskickningar och karriärkonsulat uppgifter som pass-

myndighet i den utsträckning som beslutas av regeringen eller den myndig-
het regeringen bestämmer. Regeringen eller den myndighet regeringen be-
stämmer får också besluta att ett honorärkonsulat i begränsad utsträckning
ska fullgöra uppgifter som passmyndighet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)

1

P

rop. 2007/08:66, bet. 2007/08:JuU17, rskr. 2007/08:170.

2

Senaste lydelse 1985:931.

SFS 2008:382

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.