SFS 2014:584 Lag om ändring i passlagen (1978:302)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Passlag (1978:302) / SFS 2014:584 Lag om ändring i passlagen (1978:302)
140584.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i passlagen (1978:302);

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 och 5 a §§ passlagen (1978:302)

ska ha följande lydelse.

2 §

2

Pass utfärdas av passmyndighet.

Polismyndigheten är passmyndighet inom riket.
Utom riket fullgör beskickningar och karriärkonsulat uppgifter som pass-

myndighet i den utsträckning som beslutas av regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer. Regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer får också besluta att ett honorärkonsulat i begränsad utsträckning
ska fullgöra uppgifter som passmyndighet.

5 a §

3

Polismyndigheten ska övervaka att bestämmelserna i 5 § följs.

Den som enligt 5 § ska medföra pass ska på begäran
1. överlämna passet till en polisman, en särskilt förordnad passkontrollant

eller en tjänsteman vid Kustbevakningen, Tullverket eller Migrationsverket,

2. låta en befattningshavare enligt 1 ta passinnehavarens fingeravtryck och

en bild i digitalt format av hans eller hennes ansikte för kontroll av att dessa
motsvarar de fingeravtryck och den ansiktsbild som finns sparade i passet.

När en kontroll enligt andra stycket 2 har genomförts, ska fingeravtrycken

och ansiktsbilden samt de biometriska data som då har tagits fram omedelbart
förstöras.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2008:382.

3 Senaste lydelse 2009:387.

SFS 2014:584

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.