SFS 2008:597 Lag om ändring i postlagen (1993:1684)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Postlag (2010:1045) / SFS 2008:597 Lag om ändring i postlagen (1993:1684)
080597.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i postlagen (1993:1684);

utfärdad den 18 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 17 c § postlagen (1993:1684) ska

ha följande lydelse.

17 c §

2

Har någon ålagts att betala konkurrensskadeavgift enligt 3 kap. 5 §

konkurrenslagen (2008:579) eller dömts till att betala vite enligt 6 kap. 2 §
samma lag, får vite enligt 17 b § denna lag inte dömas ut för samma förfa-
rande.

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2008.
2. Vad som sägs i 17 c § ska även gälla för den som ålagts att betala kon-

kurrensskadeavgift eller dömts till att betala vite enligt konkurrenslagen
(1993:20).

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237.

2

Senaste lydelse 1999:571.

SFS 2008:597

Utkom från trycket
den 30 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.