SFS 2018:60 Lag om ändring i postlagen (2010:1045)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Postlag (2010:1045) / SFS 2018:60 Lag om ändring i postlagen (2010:1045)
180060.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i postlagen (2010:1045);

utfärdad den 1 februari 2018.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 1 och 5 §§ postlagen

(2010:1045) ska ha följande lydelse.

3 kap.

1 §

2

Den samhällsomfattande posttjänsten ska uppfylla kraven att

1. det varje arbetsdag och minst fem dagar i veckan, utom under omstän-

digheter eller geografiska förhållanden som tillståndsmyndigheten bedömer
utgör skäl för undantag, ska göras minst en insamling och minst en utdelning
av postförsändelser,

2. expeditions- och inlämningsställena ska ligga så tätt att användarnas

behov beaktas,

3. de bestämmelser om befordringstider efterlevs, som meddelats av rege-

ringen eller den myndighet som regeringen bestämmer,

4. det ska vara möjligt att försäkra postförsändelser och att få kvitto från

mottagaren på att en postförsändelse har tagits emot,

5. enstaka postförsändelser ska befordras till enhetliga priser, och
6. villkoren för tjänsten ska vara allmänt tillgängliga.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om

1. vilka tjänster som ska ingå i den samhällsomfattande posttjänsten,
2. på vilket sätt kravet enligt första stycket 1 på utdelning av postförsändel-

ser ska fullgöras, och

3. krav på befordringstider.

5 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska fort-

löpande följa utvecklingen på postområdet, samt bevaka att posttjänsterna
svarar mot samhällets behov och att en väl fungerande samhällsomfattande
posttjänst av god kvalitet finns tillgänglig för alla användare.

Den som tillhandahåller posttjänster ska på begäran lämna sådana uppgifter

om sin ekonomi och verksamhet som är nödvändiga för uppföljningen och
bevakningen enligt första stycket.

1 Prop. 2017/18:41, bet. 2017/18:TU4, rskr. 2017/18:146.

2 �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

SFS 2018:60

Utkom från trycket
den 13 februari 2018

background image

2

SFS 2018:60

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018

Denna lag träder i kraft den 1 april 2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.