SFS 2018:370 Lag om ändring i postlagen (2010:1045)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Postlag (2010:1045) / SFS 2018:370 Lag om ändring i postlagen (2010:1045)
SFS2018-370.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i postlagen (2010:1045)

Utfärdad den 26 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 17 § postlagen (2010:1045) ska
ha följande lydelse.

2 kap.
17
§2 I det allmännas verksamhet ska offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) tillämpas i stället för 14 och 15 §§.

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2017/18:122, bet. 2017/18:TU12, rskr. 2017/18:245.

2 �ndringen innebär att andra stycket tas bort.

SFS

2018:370

Publicerad
den

4 maj 2018

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.