SFS 2010:1984 Lag om ändring i postlagen (2010:1045)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Postlag (2010:1045) / SFS 2010:1984 Lag om ändring i postlagen (2010:1045)
101984.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i postlagen (2010:1045);

utfärdad den 16 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 15 § postlagen (2010:1045)

ska ha följande lydelse.

2 kap.

15 §

Den som bedriver postverksamhet och har fått del av eller tillgång till

uppgifter som avses i 14 § första stycket ska på begäran lämna uppgifter

1. om en enskilds adress, telefonnummer eller arbetsplats till en

myndighet som i ett särskilt fall behöver en sådan uppgift för delgivning
enligt delgivningslagen (2010:1932), om myndigheten finner att det kan an-
tas att den som söks för delgivning håller sig undan eller att det annars finns
synnerliga skäl,

2. om en enskilds adress till Kronofogdemyndigheten om myndigheten

behöver uppgiften i exekutiv verksamhet och myndigheten finner att
uppgiften är av väsentlig betydelse för handläggningen av ett ärende,

3. om en enskilds adress till Skatteverket om verket behöver uppgiften i

verksamhet som avser kontroll av skatt eller avgift eller i utredning om rätt
folkbokföringsort enligt folkbokföringslagen (1991:481) och verket finner
att uppgiften är av väsentlig betydelse för handläggningen av ett ärende,

4. om en enskilds adress till Försäkringskassan eller Pensionsmyndig-

heten om dessa behöver uppgiften för kontroll av rätten till ersättning och
myndigheten i fråga finner att uppgiften är av väsentlig betydelse för
handläggningen av ett ärende.

Den som bedriver postverksamhet ska, enligt vad som anges i första

stycket, på begäran även lämna uppgifter som rör misstanke om brott till
åklagarmyndighet, polismyndighet eller någon annan myndighet som har att
ingripa mot brottet, om det för brottet inte är föreskrivet lindrigare straff än
fängelse i två år.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

1 Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30.

SFS 2010:1984

Utkom från trycket
den 30 december 2010

background image

2

SFS 2010:1984

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.