SFS 2008:419 Lag om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Radio- och tv-lag (2010:696) / SFS 2008:419 Lag om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
080419.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844);

utfärdad den 22 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 kap. 1 § radio- och TV-lagen

(1996:844) ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

I denna lag finns föreskrifter om sändningar av ljudradio- och TV-

program som är riktade till allmänheten och avsedda att tas emot med tek-
niska hjälpmedel.

En sändning anses riktad till allmänheten endast om den samtidigt och

utan särskild begäran är tillgänglig för vem som helst som vill ta emot den.

Av 2 § lagen (2008:418) med tillfälliga bestämmelser om tillstånd att

sända lokalradio framgår att den lagen ska tillämpas i stället för

� 5 kap. 6 och 13 §§ radio- och TV-lagen (1996:844), och
� punkt 3 a och b i övergångsbestämmelserna till lagen (2001:272) om

ändring i radio- och TV-lagen (1996:844).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

1

Prop. 2007/08:106, bet. 2007/08:KU22, rskr. 2007/08:185.

SFS 2008:419

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.