SFS 1966:78

660078.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F� RFATTNINGSSAMLING

1966 ⬢ Nr 78�81

tJtlcom frin tiycket den 7 april 1966

Nr 78

Lag

om förbad i vissa fall mot randradiosändning på öppna bavet;

given Slockholms slott den . 1 april 1966.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds.nåd e, Sveriges, Götes och

V en des Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagenU funnit

qolt förordna som följer.

Den som utför rundradiosändning från. radioanläggning på öppna havet

elier i luftrummet däröver domes till böter eller fängelse i högst ett år, om

sändningen är avsedd att mottagas eller kan mottagas i Sverige, Danmark,

Finland eller Norge eller i annat land, som är anslutet till den europeiska

överenskommelsen till förhindrande av rundradiosändningar från stationer

utanför nationella territorier, eller om sändningen orsakar menlig störning

för radiotrafik i något av dessa länder.

Den som upprättar eller innehar radioanläggning för sådan rundradio-

sanduing som avses i första stycket domes till böter eller fängelse i högst

ett är.

,

2

'

For medverkan till brott som avsets i 1 § domes den som främjar upprät-

tande, vidmakthållande eller användning av radioanläggningen genom att

1) lämna anläggningens ägare eller brukare tekniskt eller ekonomiskt bi­

stand,

'

2) tillhandahålla utrustning eller förnödenheter för verksamheten,

3) utföra transport till eller från fartyg, luftfartyg eller annan anordning

finnes eller tillhandahålla transportmedel för sådan trans-

f) deltaga i sändning,

o) rramställa program eller annat som är avsett alt användas i sändning,

G Uimna eller förmedla uppdrag för sändning,

o!

med reklam för verksamheten, eller

) driva rörelse med ändamål att på annat sätt främja verksamheten.

F"

^

Mjrlag e ller vederlag, \ilket ägare eller brukare av radioanläggning som

1

för anläggningens upprättande, vidmakthållande eller

ha» r'li 1

ciier för rundradiosändning från denna, skall förklaras förver-

' kronan, om det ej är uppenbart obilligt.

I

37; L^U 21; Rskr 127.

SG-aCKfioo. S nensT:fdrfatiningssamling 1966,i\r 7S- -81

¬

background image

154

1966 ⬢ Nr 78

E'^cndom, vilken använts såsom hjälpmedel vid eller

eller \aut föremål for brott som avses i 1 § eller 2 § 1, 2, 3,

såvida egendomens agare eller någon som var i hans ställe för

en, förklaras helt eller delvis förverkad till kronan, om det är

förebyggande av brott som anges i detta stycke ellei särskilda

torehgga och det e] är uppenbart obilligt.

S -

Utgjordes egendom som avses i första eller andra stycket av

penningar och ar den oåtkomlig, kan i stället värdet förklaras fö

Bestämmelserna i första och andra styckena aga cj tillämpning

som 1 god tro förvärvat egendomen eller särskild ratt till denna

4 §.

Förklaras fartyg, som hesvaras av sj�panträtt eller inteckning,

faityg, som besväras av luftpanlratt eller inteckning, förverkat må

förklara att panträtten skall upphöra i den förverkade egéi^öldöh.

iiat fall någons latt till föremål som förklaras förverkat bestå trots

ungen, skall lattcn göra torbehåll därom

5 §

Utlänning, som utom riliet begått brott som avses i 1 eller 2 §,

om han finnes har, cftei denna lag och vid svensk domstol, äveri

2 eller 3 § brottsbalken ej ar tillämplig.

�&tal mot svensk för brott som ror sändning, vilken ej är avsedd

tagas eller kan mottagas i Sverige och ej heller orsakar menlig s '

radiotrafik har, eller åtal mot utlänning får även i annat fall än

1 2 kap 5 § brottsbalken väckas endast efter förordnande av Kon

den Konungen bemjmdigar.

Denna lag trader i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå

uppgift utkommit frän trycket i Svensk förfatlningssamlrag. <5enöm

upphäves lagen den 6 juni 1962 (nr 278) med förbud i vissa fall

radioutsändning på öppna havet m in.

Det alla som vederbör hava sig horsamligen att efleirätta. TiU

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Värt k

bekrafta låtit

^

Stockholms slott den 1 april 1966

GUSTAF ADOLF

,

(L S)

^

(KoimnuniUationsdeparlementet)

OLOF P

#

ift#

/fi.rtr

i

r

J

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.