SFS 2018:842 Lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Radio- och tv-lag (2010:696) / SFS 2018:842 Lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)
SFS2018-842.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 13 kap. 7 § radio- och tv-lagen

(2010:696) ska ha följande lydelse.

13 kap.
7 §
I ett ärende enligt 6 § tillämpas inte bestämmelserna om kommuni-

kation i 25 § förvaltningslagen (2017:900) i fråga om uppgifter som endast

rör någon annan sökande.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén

(Kulturdepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

SFS 2018:842

Publicerad

den 15 juni 2018

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.