SFS 2018:1921 Lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Radio- och tv-lag (2010:696) / SFS 2018:1921 Lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)
SFS2018-1921.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

Utfärdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 4 § och 16 kap. 16 § radio-
och tv-lagen (2010:696) ska ha följande lydelse.

1 kap.
4 §
För sändningar genom tråd som når 100 hushåll eller färre gäller bara
9 kap. 1�4 §§ och i yttrandefrihetsgrundlagen bara 1 kap. 10�13 §§.

16 kap.
16 §
2 En behörig myndighet i Sverige ska, om en behörig myndighet i en
annan EES-stat har lämnat en motiverad begäran, uppmana ett program-
företag under svensk jurisdiktion att följa den andra EES-statens bestäm-
melser om

1. programföretaget tillhandahåller en tv-sändning som helt eller

huvudsakligen är riktad mot den andra EES-staten, och

2. det är fråga om överträdelse av en bestämmelse i allmänhetens intresse

som är mer långtgående än AV-direktivets bestämmelser, i den ursprungliga
lydelsen.

Bestämmelser om meddelar- och anskaffarfrihet och om förbud mot

censur finns i 1 kap. 10 och 11 §§ yttrandefrihetsgrundlagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2017/18:260, bet. 2018/19:KU3, rskr. 2018/19:17.

2 Senaste lydelse 2015:662.

SFS 2018:

1921

Publicerad
den

30 november 2018

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.