SFS 2010:696 Radio- och tv-lag

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Radio- och tv-lag (2010:696) / SFS 2010:696 Radio- och tv-lag
100696.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Radio- och tv-lag;

utfärdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

�vergripande bestämmelser

1 kap. Lagens innehåll och tillämpningsområde

Lagens innehåll

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om tv-sändningar, beställ-tv, sök-

bar text-tv och ljudradiosändningar enligt följande.

�vergripande bestämmelser

� Lagens innehåll och tillämpningsområde (1 kap.)
� Information och registrering (2 kap.)
� Definitioner (3 kap.)

Tv-sändningar, beställ-tv och sökbar text-tv

� Krav på tillstånd (4 kap.)
� Innehållet i tv-sändningar, beställ-tv och sökbar text-tv (5 kap.)
� Produktplacering (6 kap.)
� Sponsring (7 kap.)
� Reklam och andra annonser m.m. (8 kap.)
� Vidaresändningar i kabelnät (9 kap.)

Ljudradiosändningar

� Krav på tillstånd (10 kap.)
� Tillstånd att sända andra ljudradioprogram än närradio och kommersiell
radio (11 kap.)
� Tillstånd att sända närradio (12 kap.)

1 Prop. 2009/10:115, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars 2010 om
samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra
författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktiv om audio-
visuella medietjänster) (EGT L 95, 15.4.2010, s. 1�24, Celex 32010L0013 ). Se även
Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informa-
tionsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter (EGT L 204,
21.7.1998, s. 37, Celex 398L0034).

SFS 2010:696

Utkom från trycket
den 28 juni 2010

background image

2

SFS 2010:696

� Tillstånd att sända kommersiell radio (13 kap.)
� Innehållet i ljudradiosändningar (14 kap.)
� Reklam, andra annonser och sponsring (15 kap.)

Gemensamma bestämmelser

� Granskning och tillsyn (16 kap.)
� Straff, särskild avgift och vite (17 kap.)
� �&terkallelse av tillstånd (18 kap.)
� Handläggningen av mål om återkallelse, särskild avgift och vite m.m.
(19 kap.)
� �verklagande (20 kap.)

Genomförande av AV-direktivet

2 §

Lagen genomför delvis Europaparlamentets och rådets direktiv 89/552/

EEG av den 3 oktober 1989 om samordning av vissa bestämmelser som fast-
ställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande
av audiovisuella medietjänster (direktiv om audiovisuella medietjänster)

3,

ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/65/EG

4, nedan

benämnt AV-direktivet.

Tv-sändningar och beställ-tv

3 §

Lagen tillämpas på tv-sändningar och beställ-tv som kan tas emot i

någon stat som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbets-
området (EES-stat), om leverantören av medietjänsten

1. är etablerad i Sverige enligt definitionen i artikel 2.3 i AV-direktivet,
2. varken uppfyller kriteriet under 1 eller är etablerad i någon annan EES-

stat men använder sig av en satellitupplänk belägen i Sverige,

3. inte uppfyller något av kriterierna under 1 och 2 men använder sig av en

satellitkapacitet som tillhör Sverige, eller

4. inte uppfyller något av kriterierna under 1, 2 och 3 men är etablerad i

Sverige enligt artiklarna 49�54 i fördraget om Europeiska unionens funk-
tionssätt.

Oavsett vad som föreskrivs i första stycket gäller 2 kap. 3 §, 4 kap.

1�7 §§, 9 § 1�3, 6�9 och 16 samt 11�14 §§ och bestämmelserna i 16�20
kap. även den som står under en annan EES-stats jurisdiktion enligt AV-
direktivet.

4 §

För sändningar genom tråd som når 100 hushåll eller färre gäller bara 9

kap. 1�4 §§ och i yttrandefrihetsgrundlagen bara 1 kap. 2 och 3 §§.

Ljudradiosändningar över satellit

5 §

Lagen gäller för sådana sändningar av ljudradioprogram över satellit

som kan tas emot i Sverige, om den som bedriver sändningsverksamheten

3 EGT L 298, 17.10.1989, s. 23 (Celex 31989L0552).

4 EUT L 332, 18.12.2007, s. 27 (Celex 32007L0065).

background image

3

SFS 2010:696

har sin hemvist i Sverige eller sändningen till satellit sker från en sändare här
i landet.

Undantag för vissa ljud i tv-sändning

6 §

Andra föreskrifter än 4 kap. 10 § 1 om villkor om förbud mot att sända

reklam och 8 kap. 15 § om förbud mot att sända reklam gäller inte för ljud i
en tv-sändning, om ljudet helt stämmer överens med en ljudradiosändning
som sker med stöd av tillstånd enligt denna lag eller som den sändande låtit
registrera sig för.

2 kap. Information och registrering

Information om programföretag som sänder tv och leverantörer av beställ-tv

1 §

Programföretag som sänder tv liksom leverantörer av beställ-tv ska se

till att mottagare av deras tjänster alltid och på ett enkelt sätt har tillgång till

1. namnet på leverantören av medietjänster,
2. den geografiska adress där leverantören är etablerad,
3. uppgifter om leverantören, däribland e-postadress och webbplats, och
4. uppgifter om behörig tillsynsmyndighet.
För leverantörer av beställ-tv gäller även 8 § lagen (2002:562) om elektro-

nisk handel och andra informationssamhällets tjänster.

Registrering

2 §

Den som bedriver en sändningsverksamhet som det inte behövs till-

stånd för enligt denna lag eller som tillhandahåller beställ-tv, ska anmäla sig
för registrering hos Myndigheten för radio och tv. Detsamma gäller den som
för någon annans räkning bedriver sändningsverksamhet över satellit eller
upplåter satellitkapacitet (satellitentreprenör).

I anmälan ska anges
1. namn, firma eller motsvarande,
2. ställföreträdare för juridisk person,
3. postadress, telefonnummer, e-postadress och webbplats, och
4. uppgift om den verksamhet som bedrivs.

Register

3 §

Myndigheten för radio och tv ska upprätta ett register över dem som

1. har anmält sig enligt 2 § och vilkas verksamhet omfattas av denna lag,

eller

2. har sådant tillstånd som avses i 4 kap. 3 §, 11 kap. 1 §, 12 kap. 1 § eller

13 kap. 1 §.

Registret får föras med hjälp av automatisk databehandling. Det får bara

innehålla sådana uppgifter som avses i 2 § andra stycket, 5 kap. 11 §, 14 kap.
7 § och 16 kap. 5�9 §§.

background image

4

SFS 2010:696

3 kap. Definitioner

1 §

I denna lag avses med

1. annonser: reklam och andra meddelanden som utan att vara reklam

sänds på uppdrag av någon annan och som har till syfte att främja en sak
eller en idé;

2. annonsering med delad skärm: sändning av en annons samtidigt med

en annan sändning;

3. beställ-tv: en tjänst där en leverantör av medietjänster i informations,

underhållnings- eller utbildningssyfte tillhandahåller allmänheten tv-pro-
gram med hjälp av elektroniska kommunikationsnät

a) på begäran av användaren,
b) vid en tidpunkt som användaren väljer, och
c) från en katalog med program som leverantören har valt ut;
4. försäljningsprogram: program där mottagare av programmet erbjuds

att beställa varor och tjänster;

5. kommersiell radio: tillståndspliktiga ljudradiosändningar som
a) inte kräver tillstånd av regeringen,
b) inte endast får äga rum under en begränsad tid enligt 11 kap. 1 § andra

stycket, eller

c) inte är närradio;
6. leverantör av medietjänster: den som
a) har det redaktionella ansvaret för valet av innehåll i en ljudradio- eller

tv-sändning, beställ-tv eller sökbar text-tv, och

b) avgör hur innehållet struktureras;
7. ljudradiosändning: en sändning av ljudradioprogram med hjälp av

elektroniska kommunikationsnät som

a) en leverantör av medietjänster tillhandahåller,
b) är riktad till allmänheten, och
c) är avsedd att tas emot med tekniska hjälpmedel;
8. närradio: lokala ljudradiosändningar för föreningslivet och registrerade

trossamfund;

9. närradioförening: en sammanslutning av flera tillståndshavare i ett

sändningsområde för gemensamma närradioändamål;

10. produktplacering: förekomsten i ett program av en vara, en tjänst eller

ett varumärke, om detta sker i marknadsföringssyfte och mot betalning eller
liknande ersättning till leverantören av medietjänsten, dock inte när varan el-
ler tjänsten är av obetydligt värde och har tillhandahållits gratis;

11. programföretag: en leverantör av medietjänster som tillhandahåller

ljudradiosändningar, tv-sändningar eller sökbar text-tv;

12. programtjänst: ett samlat utbud av ljudradio- eller tv-program eller

sökbar text-tv som sänds under en gemensam beteckning;

13. reklam: varje form av meddelande
a) som sänds antingen mot betalning eller liknande ersättning eller som

utgör egenreklam, och

b) som syftar till att i näringsverksamhet marknadsföra varor, tjänster, fast

egendom, arbetstillfällen eller andra nyttigheter;

14. sponsring: bidrag som någon som inte tillhandahåller eller producerar

ljudradio, tv-sändning, beställ-tv eller sökbar text-tv ger för att finansiera
dessa medietjänster eller program i syfte att främja bidragsgivarens namn,
varumärke, anseende, verksamhet, produkt eller intresse;

background image

5

SFS 2010:696

15. sändning som är riktad till allmänheten: en sändning som samtidigt

och utan särskild begäran är tillgänglig för vem som helst som vill ta emot
den;

16. sökbar text-tv: en sändning via elektroniska kommunikationsnät som

huvudsakligen består av text, grafik eller stillbilder, med eller utan ljud, som

a) en leverantör av medietjänster tillhandahåller,
b) är riktad till allmänheten,
c) är avsedd att tas emot med tekniska hjälpmedel, och
d) låter användaren själv välja vilken del av innehållet som han eller hon

vill ta del av och vid vilken tidpunkt det ska ske;

17. tv-program: program som huvudsakligen består av rörliga bilder med

eller utan ljud;

18. tv-sändning: en sändning av eller att sända tv-program med hjälp av

elektroniska kommunikationsnät där sändningen

a) tillhandahålls av en leverantör av medietjänster,
b) är riktad till allmänheten, och
c) är avsedd att tas emot med tekniska hjälpmedel;
19. virtuell annonsering: sändning av meddelanden som på elektronisk

väg fogas in i tv-bilden på fasta föremål, som normalt används för annonser,
eller på marken där annonser kan placeras ut fysiskt.

Tv-sändningar, beställ-tv och sökbar text-tv

4 kap. Krav på tillstånd

Sändningsutrymme

1 §

Regeringen beslutar vilket sändningsutrymme som i olika delar av lan-

det får upplåtas för sådana tv-sändningar liksom sökbar text-tv som kräver
tillstånd enligt denna lag.

När det krävs tillstånd

2 §

För att sända tv och sökbar text-tv med användande av radiovågor

krävs tillstånd enligt denna lag om sändningen sker på frekvenserna 87,5�
108 megahertz, 174�240 megahertz eller 470�790 megahertz.

Föreskrifter om tillstånd att använda radiosändare finns i lagen (2003:389)

om elektronisk kommunikation.

Vem som ger tillstånd

3 §

Regeringen ger tillstånd att sända tv och sökbar text-tv om sändnings-

verksamheten finansieras med radio- och tv-avgiften enligt lagen (1989:41)
om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst. Myndigheten för ra-
dio och tv ger tillstånd i övriga fall.

Innebörden av ett tillstånd

4 §

Ett tillstånd att sända tv och sökbar text-tv innebär rätt att i varje områ-

de samtidigt sända det antal programtjänster som tillståndet avser under den
del av dygnet som anges i tillståndet.

background image

6

SFS 2010:696

Vem som kan få tillstånd

5 §

Tillstånd att sända tv och sökbar text-tv får endast ges till ett program-

företag som har finansiella och tekniska förutsättningar att sända under hela
tillståndsperioden och som är berett att samverka med övriga tillståndshava-
re i tekniska frågor.

Vad som ska beaktas vid tillståndsgivningen

6 §

Vid fördelningen av tillstånd att sända tv och sökbar text-tv ska det sär-

skilt beaktas att sändningsutrymmet ska kunna tas i anspråk

1. för olika programtjänster så att sändningarna kommer att tillgodose

olika intressen och smakriktningar,

2. för såväl nationella som lokala och regionala programtjänster, och
3. av flera av varandra oberoende programföretag.

Tillstånd begränsat till vidaresändning

7 §

Ett tillstånd som ges av Myndigheten för radio och tv får innebära rätt

för ett programföretag att endast vidaresända program som samtidigt sänds
eller kort tid dessförinnan sänts av ett annat programföretag. I ett sådant till-
stånd får myndigheten besluta att bestämmelserna i 5�8 kap. inte ska tilläm-
pas på sändningar med stöd av tillståndet.

Tillståndsvillkor

8 §

Ett tillstånd att sända tv eller sökbar text-tv får förenas med villkor som

innebär att sändningsrätten ska utövas opartiskt och sakligt och med beak-
tande av att en vidsträckt yttrandefrihet och informationsfrihet ska råda i tv.

9 §

Ett tillstånd att sända tv eller sökbar text-tv får förenas med villkor om

skyldighet att

1. sända till hela landet eller till en viss del av landet,
2. sända under en viss minsta tid,
3. samtidigt sända ett visst minsta antal program i varje område,
4. sända sökbar text-tv i viss omfattning,
5. sända program vars innehåll är särskilt anpassade för personer med

funktionsnedsättning,

6. bereda utrymme för sändningar med stöd av tillstånd av regeringen,
7. använda en viss sändningsteknik,
8. samverka med andra tillståndshavare i tekniska frågor för att främja till-

gänglighet och konkurrens,

9. använda vissa radiosändare,
10. ta hänsyn till televisionens särskilda genomslagskraft när det gäller

programmens ämnen och utformning och tiden för sändning av program-
men,

11. sända genmälen,
12. i sändningsverksamheten respektera den enskildes privatliv,
13. sända ett mångsidigt programutbud,
14. regionalt sända och producera program,

background image

7

SFS 2010:696

15. kostnadsfritt sända meddelanden som är av vikt för allmänheten, om

en myndighet begär det,

16. utforma sändningarna på ett sådant sätt att dessa inte bara kan tas emot

av en begränsad del av allmänheten i sändningsområdet, och

17. utarbeta en beredskapsplan för verksamheten under höjd beredskap

och vid fredstida krissituationer samt lämna planen till regeringen och till
den myndighet som regeringen bestämmer.

10 §

Ett tillstånd att sända tv eller sökbar text-tv får förenas med förbud

mot och villkor för att sända

1. reklam eller andra annonser,
2. sponsrade program även i andra fall än som anges i 7 kap. 1�3 §§, och
3. program där produktplacering förekommer.

11 §

Ett tillstånd att sända tv eller sökbar text-tv får förenas med villkor

som innebär att ägarförhållandena och inflytandet i ett företag som får till-
ståndet inte får förändras mer än i begränsad omfattning.

Tillståndens giltighetstid

12 §

Ett tillstånd som har beviljats av regeringen att sända tv och sökbar

text-tv ska gälla för en viss tid som bestäms av regeringen.

Ett tillstånd som har beviljats av Myndigheten för radio och tv att sända tv

eller sökbar text-tv gäller för sex år. Om det finns särskilda skäl, får myndig-
heten besluta att ett tillstånd ska gälla för kortare tid.

Giltighetstiden för tillståndsvillkor får vara kortare än tillståndstiden.

Undantag för sändningar med tillstånd som gäller för en begränsad tid

13 §

Föreskrifterna i 5 och 6 §§ behöver inte tillämpas om tillståndet att

sända tv och sökbar text-tv gäller under en begränsad tid om högst två
veckor.

Myndigheten för radio och tv får besluta att 5�8 kap. inte ska tillämpas på

sändningar som avses i första stycket.

Yttrande över tillståndsvillkor

14 §

Innan beslut om tillstånd fattas ska den sökande ges tillfälle att ta del

av och yttra sig över de villkor som regeringen eller Myndigheten för radio
och tv avser att förena med tillståndet. Beslut om tillstånd får inte innehålla
andra programrelaterade villkor än dem som den sökande har godtagit.

�verlåtelse av tillstånd

15 §

Ett tillstånd att sända tv och sökbar text-tv får överlåtas om Myndig-

heten för radio och tv medger det. Sådant medgivande får bara lämnas om

1. förvärvaren uppfyller förutsättningarna i 5 §,
2. överlåtelsen inte för med sig att ägarkoncentrationen bland dem som

har tillstånd att sända tv och sökbar text-tv ökar i mer än begränsad omfatt-
ning, och

background image

8

SFS 2010:696

3. överlåtelsen inte medför en påtaglig minskning av mångfalden i utbudet

av tillståndspliktiga programtjänster.

En överlåtelse som inte medges är utan verkan.

16 §

Den som förvärvar ett tillstånd övertar överlåtarens rättigheter och

skyldigheter enligt denna lag.

Om ett föreläggande enligt 17 kap. 11 och 13 §§ har meddelats mot den ti-

digare innehavaren, gäller föreläggandet även mot den nye innehavaren.
Myndigheten för radio och tv ska i samband med att den medger överlåtel-
sen underrätta den nye innehavaren om detta. Om den nye innehavaren inte
har underrättats gäller inte föreläggandet. Ett vite som föreläggandet har för-
enats med gäller inte mot den nye innehavaren.

Avgifter

17 §

Myndigheten för radio och tv får ta ut en avgift av den som hos myn-

digheten ansöker om tillstånd att sända tv och sökbar text-tv eller om medgi-
vande till överlåtelse av ett sådant tillstånd.

Avgiften ska motsvara myndighetens kostnader för handläggningen av

ärendena.

5 kap. Innehållet i tv-sändningar, beställ-tv och sökbar text-tv

Allmänna krav

1 §

En leverantör av medietjänster som tillhandahåller tv-sändning, be-

ställ-tv eller sökbar text-tv ska se till att programverksamheten som helhet
präglas av det demokratiska statsskickets grundidéer och principen om alla
människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet.

Våldsskildringar och pornografiska bilder

2 §

Program med ingående våldsskildringar av verklighetstrogen karaktär

eller med pornografiska bilder som sänds i tv ska antingen föregås av en var-
ning i ljud eller innehålla en varning som anges löpande i bild under hela
sändningstiden. Sådana program får inte sändas under sådan tid och på så-
dant sätt att det finns en betydande risk för att barn kan se programmen, om
det inte av särskilda skäl ändå är försvarligt.

3 §

Program som tillhandahålls i beställ-tv och som innehåller ingående

våldsskildringar av verklighetstrogen karaktär eller pornografiska bilder får
inte tillhandahållas på ett sådant sätt att det finns en betydande risk för att
barn kan se programmen, om det inte av särskilda skäl ändå är försvarligt.

Beriktigande

4 §

Uppgifter som förekommit i ett program i tv-sändning eller i sökbar

text-tv som inte är reklam och som sänts på något annat sätt än genom tråd,
ska beriktigas när det är befogat.

background image

9

SFS 2010:696

�ven uppgifter som har förekommit i ett program i tv-sändning och i sök-

bar text-tv som inte är reklam och som sänts genom tråd bör beriktigas när
det är befogat.

Otillbörligt kommersiellt gynnande

5 §

Program som inte är reklam får inte otillbörligt gynna kommersiella in-

tressen. Det innebär att programmet inte får

1. uppmuntra till inköp eller hyra av varor eller tjänster eller innehålla an-

dra säljfrämjande inslag, eller

2. framhäva en vara eller en tjänst på ett otillbörligt sätt.
I 6 och 7 kap. finns bestämmelser om produktplacering och sponsring.

�&siktsannonser

6 §

I sändningar för vilka villkor om opartiskhet gäller får det inte före-

komma meddelanden som sänds på uppdrag av någon annan och som syftar
till att vinna stöd för politiska eller religiösa åsikter eller åsikter i intressefrå-
gor på arbetsmarknaden.

Att sådana meddelanden ska anses som annonser framgår av 3 kap. 1 §.

Program av europeiskt ursprung

7 §

Den som sänder tv på annat sätt än genom tråd ska se till att följande

krav uppfylls, om det inte finns särskilda skäl mot det:

1. Mer än hälften av den årliga sändningstiden ska upptas av program av

europeiskt ursprung.

2. Minst tio procent av den årliga sändningstiden eller minst tio procent av

programbudgeten ska avse program av europeiskt ursprung som har fram-
ställts av självständiga producenter. En så stor andel som möjligt bör utgöras
av program som har färdigställts under de närmast föregående fem åren.

Som sändningstid anses i denna paragraf den tid då det sänds program

med annat innehåll än nyheter, sport, tävlingar, annonser och försäljnings-
program. I sändningstiden ska inte heller sändningar av endast text räknas in.

Tv-sändningar enligt första stycket ska, om det inte finns särskilda skäl

mot det, i betydande omfattning innehålla program på svenska språket, pro-
gram med artister verksamma i Sverige och verk av upphovsmän verk-
samma i Sverige.

8 §

Den som tillhandahåller beställ-tv på annat sätt än genom tråd ska på

lämpligt sätt och när det är praktiskt möjligt främja framställningen av och
tillgången till program av europeiskt ursprung.

Exklusiva rättigheter till tv-sändningar

9 §

Den som sänder tv och som innehar den exklusiva rätten till en tv-

sändning från ett svenskt eller utländskt evenemang som är av särskild vikt
för det svenska samhället får inte, om programföretaget sänder evene-
manget, utnyttja rättigheten på ett sådant sätt att en väsentlig del av allmän-
heten i Sverige utestängs från möjligheten att i fri tv se evenemanget i direkt-

background image

10

SFS 2010:696

sändning eller, om det finns saklig grund för det, med en mindre tidsförskjut-
ning. De evenemang som avses är sådana som inträffar högst en gång om
året och som intresserar en bred allmänhet i Sverige.

Om Europeiska kommissionen genom en underrättelse i Europeiska unio-

nens officiella tidning har förklarat att ett evenemang är av särskild vikt för
samhället i en annan EES-stat, får de som sänder tv och som innehar den
exklusiva rätten att sända evenemanget till den staten inte, om de sänder eve-
nemanget, utnyttja rättigheten på ett sådant sätt att en väsentlig del av all-
mänheten i den staten utestängs från möjligheten att se evenemanget i fri tv
på ett sätt som närmare anges i underrättelsen.

Om någon för att uppfylla skyldigheten enligt första eller andra stycket

erbjuder någon annan att sända evenemanget i tv ska detta göras på skäliga
villkor.

Regeringen meddelar föreskrifter om vilka evenemang som är av särskild

vikt för det svenska samhället.

Korta utdrag från evenemang av stort allmänintresse

10 §

I 48 a § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärli-

ga verk finns bestämmelser om rätten för programföretag i en EES-stat att i
sina allmänna nyhetssändningar använda utdrag ur ett annat programföretags
med ensamrätt sänd tv-sändning från ett evenemang av stort allmänintresse.

Krav på sändningsbeteckning för tv-sändningar och sökbar text-tv

11 §

Den som sänder tv eller sökbar text-tv enligt denna lag ska använda

en sådan beteckning för sina sändningar som har godkänts av Myndigheten
för radio och tv.

Beteckningen ska i tv-sändningar anges minst en gång varje sändnings-

timme eller, om detta inte är möjligt, mellan programmen. I sökbar text-tv
ska beteckningen anges löpande.

Krav på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

12 §

En leverantör av medietjänster som tillhandahåller tv-sändning,

beställ-tv eller sökbar text-tv på något annat sätt än genom tråd ska utforma
tjänsten på ett sådant sätt att den blir tillgänglig för personer med funktions-
nedsättning genom textning, tolkning, uppläst text eller liknande teknik. Det
ska göras i den omfattning som beslutas av regeringen, om verksamheten
finansieras med radio- och tv-avgift enligt lagen (1989:41) om finansiering
av radio och TV i allmänhetens tjänst, och av Myndigheten för radio och tv i
övriga fall. Ett sådant beslut ska gälla för en viss tid.

Vid bestämmande av hur och i vilken omfattning tjänsten ska göras till-

gänglig för personer med funktionsnedsättning ska leverantörens finansiella
förutsättningar och den tekniska utvecklingen av tillgänglighetstjänster
beaktas.

background image

11

SFS 2010:696

6 kap. Produktplacering

Förbud mot att sända program där det förekommer produktplacering

1 §

I program i tv eller i program i beställ-tv får det inte förekomma pro-

duktplacering, om något annat inte följer av 2 §.

2 §

Leverantörer av medietjänster får på de villkor som anges i 3 och 4 §§

sända filmer, tv-serier, sportprogram och program med lätt underhållning
där det förekommer produktplacering.

Första stycket gäller dock inte program som huvudsakligen vänder sig till

barn under tolv år och inte heller program där det förekommer produktplace-
ring av

1. alkoholdrycker och tobaksvaror,
2. andra produkter som kommer från företag vars huvudsakliga verksam-

het är att tillverka eller sälja alkoholdrycker eller tobaksvaror, eller

3. receptbelagda läkemedel och sådan medicinsk behandling som bara är

tillgänglig efter ordination.

Krav på program där det förekommer produktplacering

3 §

Program där det förekommer produktplacering får sändas endast om

programmet inte på ett otillbörligt sätt gynnar kommersiella intressen enligt
5 kap. 5 §.

Information om produktplacering

4 §

När det förekommer produktplacering i ett program ska information

lämnas om detta i början och i slutet av programmet och när programmet
börjar igen efter ett avbrott för annonser.

Informationen ska endast bestå av en neutral upplysning om förekomsten

av produktplacering och om den vara eller tjänst som har placerats i pro-
grammet.

7 kap. Sponsring

Program som inte får sponsras

1 §

Program i tv-sändningar, sökbar text-tv eller i beställ-tv som huvud-

sakligen handlar om nyheter eller innehåller nyhetskommentarer får inte
sponsras.

Vem som inte får sponsra program

2 §

Program i tv-sändningar, sökbar text-tv eller i beställ-tv får inte spons-

ras av någon vars huvudsakliga verksamhet är att tillverka eller sälja alko-
holdrycker eller tobaksvaror.

Begränsningar för läkemedelsföretag

3 §

Om ett läkemedelsföretag sponsrar ett program i en tv-sändning, sök-

bar text-tv eller i beställ-tv, får sponsringen bara främja företagets namn eller

background image

12

SFS 2010:696

anseende men inte receptbelagda läkemedel och sådan medicinsk behand-
ling som bara är tillgänglig efter ordination.

När sponsringsmeddelanden ska lämnas

4 §

När en leverantör av medietjänster tillhandahåller ett sponsrat program

i en tv-sändning eller i beställ-tv ska leverantören ange vem som har bidragit
till finansieringen. Ett sådant meddelande ska lämnas i början och i slutet av
programmet eller vid ett av dessa tillfällen.

I sökbar text-tv ska ett sådant meddelande lämnas löpande.
Om bara en klart avgränsad del av ett program är sponsrad, ska spons-

ringsmeddelandet lämnas i början eller i slutet av den delen. Ett sådant med-
delande förutsätter dock att programmets integritet och värde eller rättighets-
havarnas rättigheter inte kränks.

När sponsringsmeddelanden får lämnas

5 §

I tv-sändning får, utöver vad som följer av 4 §, sponsringsmeddelanden

lämnas

1. i början och i slutet av ett program, om ett meddelande har lämnats

enligt 4 § tredje stycket,

2. i sportprogram med längre pauser och i program som återger föreställ-

ningar eller evenemang, i pauser för publiken,

3. i samband med att sändningen övergår från en programtjänst till en

annan,

4. vid växlingar mellan studiosändningar och andra sändningar, och
5. i samband med annonsavbrott.
Första stycket gäller endast om sponsringsmeddelandet kan lämnas på ett

sådant sätt att programmets integritet och värde eller rättighetshavarnas rät-
tigheter inte kränks.

6 §

I beställ-tv får, utöver vad som följer av 4 §, sponsringsmeddelanden

lämnas om det kan göras utan att programmets integritet och värde eller
rättighetshavarnas rättigheter kränks.

Hur ett sponsringsmeddelande ska utformas

7 §

Ett sponsringsmeddelande i tv-sändningar, sökbar text-tv eller beställ-

tv ska innehålla sponsorns namn, logotyp eller annat kännetecken för spons-
orn. Meddelandet får inte innehålla säljfrämjande inslag.

Sponsringsmeddelande med delad skärm

8 §

Ett sponsringsmeddelande får lämnas med delad skärm i de fall som

anges i 4�6 §§, om det kan göras utan att programmets integritet och värde
eller rättighetshavarnas rättigheter kränks.

background image

13

SFS 2010:696

8 kap. Reklam och andra annonser m.m.

Annonstid för tv-sändningar

1 §

Annonser får sändas i tv under högst tolv minuter per timme mellan

hela klockslag.

Trots vad som anges i första stycket får programtjänster som uteslutande

är avsedda för försäljningsprogram sändas i tv, under förutsättning att sänd-
ningstiden är minst femton minuter.

2 §

Den sammanlagda annonstiden i en tv-sändning får vid ett givet tillfäl-

le inte understiga en minut sedan sändningstiden för annonssignaturen enligt
5 § har räknats bort.

Program som inte får avbrytas av annonsering

3 §

I tv-sändning får program som innehåller gudstjänster eller program

som huvudsakligen riktar sig till barn under tolv år inte avbrytas av annonse-
ring.

I beställ-tv får program som huvudsakligen riktar sig till barn under tolv år

inte avbrytas av annonsering.

När program får avbrytas av annonsering

4 §

Andra program i tv-sändningar än sådana som avses i 3 § första stycket

får avbrytas av annonsering endast om avbrottet, med hänsyn till naturliga
pauser i programmet och programmets längd och karaktär, inte påverkar
programmets integritet och värde eller kränker rättighetshavarnas rättigheter.

Sändning av nyhetsprogram, biograffilmer och filmer producerade för tv,

utom tv-serier och dokumentärprogram, får under förutsättning att kraven i
första stycket är uppfyllda avbrytas av annonsering en gång varje tablålagd
period på minst trettio minuter.

Annonssignatur

5 §

Före och efter varje annonsering i tv-sändningar och i beställ-tv ska det

förekomma en särskild signatur som tydligt skiljer annonserna från det övri-
ga innehållet. Signaturen ska bestå av både ljud och bild. I sökbar text-tv,
försäljningsprogram och vid annonsering med delad skärm ska signaturen
alltid vara synlig. Den behöver dock bara anges i bild.

I fråga om tv-sändningar som regeringen lämnar tillstånd till får reger-

ingen medge undantag från skyldigheten enligt första stycket och kravet på
kortaste annonstid enligt 2 §. Sådant undantag får även medges av Myndig-
heten för radio och tv i fråga om sändningar av program som myndigheten
lämnar tillstånd till.

Bestämmelser om reklamidentifiering finns i 9 § marknadsföringslagen

(2008:486).

background image

14

SFS 2010:696

Uppgift om i vems intresse en annons tillhandahålls

6 §

Av en annons som inte är reklam och som förekommer i tv-sändning,

sökbar text-tv eller beställ-tv ska det framgå i vems intresse detta sker.

Reklam och barn

7 §

Reklam i tv-sändningar, sökbar text-tv och beställ-tv får inte syfta till

att fånga uppmärksamheten hos barn under tolv år.

I tv-sändningar och beställ-tv får reklam inte förekomma omedelbart före

eller efter ett program eller en del av ett program som huvudsakligen vänder
sig till barn under tolv år.

8 §

I reklam i tv-sändningar, sökbar text-tv och beställ-tv får det inte före-

komma personer eller figurer som spelar en framträdande roll i program som
huvudsakligen vänder sig till barn under tolv år.

Personer som inte får förekomma i annonser

9 §

I annonser i tv-sändningar, sökbar text-tv och beställ-tv får det inte

förekomma personer som spelar en framträdande roll i program som huvud-
sakligen handlar om nyheter och nyhetskommentarer.

Annonsering med delad skärm

10 §

Annonsering med delad skärm får förekomma i tv-sändning som

består av direktsänt evenemang som pågår utan avbrott. Annonsering i form
av egenreklam med delad skärm får förekomma även i andra tv-sändningar.

Annonsering med delad skärm får förekomma i beställ-tv.
Annonsering med delad skärm får inte förekomma om den kränker pro-

grammets integritet och värde eller rättighetshavarnas rättigheter.

Första stycket gäller även vid återutsändning av ett tv-program i oföränd-

rat skick.

Virtuell annonsering

11 §

Virtuell annonsering får förekomma i sportevenemang i tv-sändning-

ar och beställ-tv om annonseringen inte

1. är mer framträdande än den annonsering som normalt förekommer på

platsen eller på något annat sätt inverkar störande på möjligheterna att upp-
fatta programmet, eller

2. innebär att programmets integritet och värde eller rättighetshavarnas

rättigheter kränks.

Före och efter varje program som innehåller virtuell annonsering ska leve-

rantören av medietjänster på lämpligt sätt upplysa om att sådan annonsering
förekommer. Informationen ska bestå endast av en neutral upplysning om att
det förekommer virtuell annonsering i programmet.

Bestämmelserna i 7�9 §§ ska tillämpas vid virtuell annonsering.

background image

15

SFS 2010:696

Elektroniska företagsskyltar

12 §

I sport- och tävlingsprogram i tv-sändningar och beställ-tv får namnet

på eller logotypen för det eller de företag som tillhandahållit nödvändig
utrustning eller tjänster som är nödvändiga för att producera information om
resultat, matchställning eller dylikt fogas in i tv-bilden elektroniskt om föl-
jande villkor uppfylls:

1. Företagsnamnet eller logotypen visas i samband med leveransen av den

information som företaget i fråga tillhandahållit.

2. Programföretaget eller leverantören av beställ-tv får inte någon ersätt-

ning för visningen.

3. Företagsnamnet eller logotypen förenas inte med ljud och tar bara upp

en liten del av bilden.

4. Företagsnamnet eller logotypen visas i rimlig omfattning.

Reklam för alkohol och tobak

13 §

Bestämmelser om förbud mot reklam för alkoholdrycker och tobaks-

varor finns i 4 kap. alkohollagen (1994:1738) och i 14 § tobakslagen
(1993:581).

Reklam för läkemedel och medicinsk behandling

14 §

Reklam för sådan medicinsk behandling som är tillgänglig endast

efter ordination får inte förekomma i tv-sändningar, sökbar text-tv och
beställ-tv.

Försäljningsprogram för läkemedel eller för medicinsk behandling får inte

förekomma i tv-sändningar, sökbar text-tv och beställ-tv.

Bestämmelser om förbud mot vissa slag av marknadsföring av läkemedel

finns i läkemedelslagen (1992:859). Av läkemedelslagen följer att bestäm-
melserna övervakas av Läkemedelsverket.

Reklamförbud för lokala kabelsändarorganisationer

15 §

En lokal kabelsändarorganisation får inte sända reklam.

Undantag för egenreklam

16 §

Bestämmelserna i 1, 2, 5, 7�9 och 15 §§ gäller inte för sådan reklam

som en leverantör av medietjänster gör för sin programverksamhet.

9 kap. Vidaresändningar i kabelnät

Skyldighet att vidaresända program

1 §

Den som äger eller på annat sätt förfogar över ett elektroniskt kommu-

nikationsnät som används för överföring av tv-sändningar till allmänheten
genom tråd ska, om ett betydande antal hushåll som är anslutna till nätet an-
vänder det som sitt huvudsakliga medel för att ta emot tv-sändningar, se till
att de boende i de anslutna hushållen kan ta emot tv-sändningar som sker
med tillstånd av regeringen och som kan tas emot i området utan villkor om
särskild betalning.

background image

16

SFS 2010:696

Skyldigheten gäller bara för tv-sändningar för vilka sändningstillståndet

har förenats med krav på opartiskhet och saklighet samt ett villkor om ett
mångsidigt programutbud där det ska ingå nyheter. En sådan sändningsplikt
gäller bara om förutsättningarna för vidaresändning enligt lagen (1960:729)
om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk är uppfyllda.

Tv-sändningar enligt första stycket ska kunna tas emot på ett tillfredsstäl-

lande sätt och utan kostnad för själva mottagningen.

Sändningsplikten enligt första stycket gäller även tv-sändningar som en

tillståndshavare genomför för att uppfylla skyldigheten att sända till hela
landet eller till delar av landet, men där sättet att sända inte kräver regering-
ens tillstånd.

Antalet programtjänster som omfattas av sändningsplikten

2 §

Sändningsplikten enligt 1 § omfattar inte fler än fyra programtjänster

som sänds samtidigt av en tillståndshavare vars verksamhet finansieras med
radio- och tv-avgiften enligt lagen (1989:41) om finansiering av radio och
TV i allmänhetens tjänst.

Teknik som ska användas vid vidaresändning

3 §

I nät där tv sänds med både analog och digital teknik ska vidaresänd-

ning ske med analog teknik av minst två programtjänster som avses i 2 §, om
de sänds eller har sänts ut med analog teknik. I övrigt får vidaresändning ske
med digital teknik.

Undantag från sändningsplikten

4 §

Sändningsplikten enligt 1 § första och andra styckena omfattar inte

sändningar som sker med stöd av tillstånd till vidaresändning enligt 4 kap.
7 §.

Sändningsutrymme för tv-program från lokala kabelsändarorganisationer

5 §

Den som äger eller på annat sätt förfogar över ett elektroniskt kommu-

nikationsnät som används för överföring av tv-sändningar till allmänheten
genom tråd och som minst 100 av de hushåll som är anslutna till nätet använ-
der som sitt huvudsakliga medel att ta emot tv-sändningar ska, i varje kom-
mun där han eller hon förfogar över ett sådant nät, kostnadsfritt tillhandahål-
la ett särskilt bestämt utrymme för sändningar av tv-program från en eller
flera lokala kabelsändarorganisationer som har förordnats av Myndigheten
för radio och tv.

I nät där tv sänds med analog och digital teknik ska utrymme för sänd-

ningar av en lokal kabelsändarorganisation tillhandahållas med både analog
och digital sändningsteknik.

background image

17

SFS 2010:696

Krav på lokala kabelsändarorganisationer

6 §

En lokal kabelsändarorganisation ska vara en sådan juridisk person

som har bildats för att bedriva lokala kabelsändningar och som kan antas låta
olika intressen och meningsriktningar komma till tals i sin verksamhet.

En lokal kabelsändarorganisation ska i sin sändningsverksamhet sträva ef-

ter vidast möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet.

Myndigheten för radio- och tv:s förordnande av lokala kabelsändarorgani-

sationer gäller i högst tre år.

Möjlighet till undantag

7 §

Myndigheten för radio och tv får i enskilda fall besluta om undantag

från skyldigheterna enligt 1�3 och 5 §§, om det finns särskilda skäl till det.

Ljudradiosändningar

10 kap. Krav på tillstånd

När det krävs tillstånd

1 §

För att sända ljudradioprogram med användning av radiovågor krävs

tillstånd enligt denna lag om

1. sändningen sker på frekvenser under 30 megahertz och som enligt för

Sverige bindande internationella överenskommelser är avsedda för rundradi-
osändningar, eller

2. sändningen sker på frekvenserna 87,5�108 megahertz, 174�240 mega-

hertz eller 470�790 megahertz.

2 §

Tillstånd enligt 1 § krävs inte för sändningar som är särskilt anpassade

för synskadade personer och som äger rum under högst fyra timmar om dyg-
net från radiosändare som används för sändningar med stöd av tillstånd
enligt denna lag.

3 §

Föreskrifter om tillstånd att använda radiosändare finns i lagen

(2003:389) om elektronisk kommunikation.

11 kap. Tillstånd att sända andra ljudradioprogram än närradio och
kommersiell radio

Vem som ger tillstånd

1 §

Tillstånd att sända ljudradioprogram meddelas av regeringen om sänd-

ningsverksamheten finansieras med radio- och tv-avgiften enligt lagen
(1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst. Regeringen
meddelar också tillstånd att sända ljudradio till utlandet.

Myndigheten för radio och tv får ge tillstånd att under en begränsad tid om

högst två veckor sända ljudradio som inte är närradio eller kommersiell
radio. Myndigheten får besluta att 14 och 15 kap. inte ska tillämpas på sänd-
ningar som sker med stöd av ett sådant tillstånd.

background image

18

SFS 2010:696

Om det finns särskilda skäl, får regeringen ge tillstånd att sända ljudradio i

lokala sändningar som inte uppfyller kraven för närradio eller kommersiell
radio.

Innebörden av tillstånd av regeringen

2 §

Ett tillstånd att sända ljudradioprogram innebär rätt att i varje område

samtidigt sända det antal programtjänster som tillståndet avser under den del
av dygnet som anges i tillståndet.

Tillståndsvillkor

3 §

Ett tillstånd att sända andra ljudradioprogram än närradio och kommer-

siell radio får förenas med villkor som anges i 4 kap. 8, 10 och 11 §§.

Ett tillstånd får dessutom förenas med villkor om skyldighet att
1. sända till hela landet eller till en viss del av landet,
2. sända under en viss minsta tid,
3. samtidigt sända ett visst minsta antal program i varje område,
4. bereda utrymme för sändningar som är särskilt anpassade för synska-

dade enligt 10 kap. 2 § och utforma sändningarna på ett sådant sätt att dessa
blir tillgängliga för personer med funktionsnedsättning,

5. bereda utrymme för sändningar med stöd av tillstånd av regeringen,
6. använda en viss sändningsteknik,
7. samverka med andra tillståndshavare i tekniska frågor för att främja till-

gänglighet och konkurrens,

8. använda vissa radiosändare,
9. ta hänsyn till ljudradions särskilda genomslagskraft när det gäller pro-

grammens ämnen och utformning samt tiden för sändning av programmen,

10. iaktta bestämmelsen om beriktigande i 5 kap. 4 § första stycket,
11. sända genmälen,
12. i sändningsverksamheten respektera den enskildes privatliv,
13. sända ett mångsidigt programutbud,
14. regionalt sända och producera program,
15. kostnadsfritt sända meddelanden som är av vikt för allmänheten, om

en myndighet begär det,

16. utforma sändningarna på ett sådant sätt att de inte bara kan tas emot av

en begränsad del av allmänheten i sändningsområdet, och

17. utarbeta en beredskapsplan för verksamheten under höjd beredskap

och vid fredstida krissituationer samt lämna planen till regeringen och till
den myndighet som regeringen bestämmer.

Tillståndens giltighetstid

4 §

Ett tillstånd som beviljats av regeringen att sända ljudradioprogram ska

gälla för en viss tid som bestäms av regeringen.

Ett tillstånd som har beviljats för en tid av minst fyra år förlängs på oför-

ändrade villkor med ytterligare fyra år, om tillståndshavaren önskar det och
regeringen inte senast två år före tillståndstidens utgång har meddelat att till-
ståndet inte kommer att förlängas eller att regeringen önskar förändra villko-
ren.

background image

19

SFS 2010:696

Yttrande över tillståndsvillkor

5 §

Innan beslut om tillstånd fattas ska den sökande ges tillfälle att ta del

av och yttra sig över de villkor som regeringen eller Myndigheten för radio
och tv avser att förena med tillståndet.

Beslut om tillstånd får inte innehålla andra programrelaterade villkor än

dem som den sökande har godtagit.

12 kap. Tillstånd att sända närradio

Vem som ger tillstånd

1 §

Myndigheten för radio och tv ger tillstånd att sända närradio.

Möjligheter att sända närradio

2 §

Om sammanslutning som kan få tillstånd enligt 4 § så önskar och det är

tekniskt möjligt, ska det finnas en möjlighet att sända närradioprogram i en
kommun.

Om det finns särskilda skäl, får det samtidigt sändas mer än ett närradio-

program i kommunen.

Sändningsområden

3 §

Ett sändningsområde för närradio ska omfatta högst en kommun. Där-

vid bör det utanför storstadsområdena eftersträvas att sändningarna kan tas
emot i hela kommunen.

Myndigheten för radio och tv får besluta om större sändningsområden än

en kommun, om det finns särskilda skäl.

Vilka sammanslutningar som kan få tillstånd

4 §

Ett tillstånd att sända närradio kan bara ges till följande juridiska per-

soner, nämligen

1. ideella föreningar som har anknytning till sändningsområdet,
2. registrerade trossamfund och registrerade organisatoriska delar av

registrerade trossamfund som har anknytning till sändningsområdet, eller

3. närradioföreningar.
Vid bedömningen av om en ideell förening har anknytning till sändnings-

området ska det särskilt beaktas var

1. föreningens studio och övriga lokaler för verksamheten är belägna,
2. ansvarig utgivare och föreningens styrelsemedlemmar är bosatta, och
3. föreningsstämma och styrelsemöten hålls.

Krav på utgivare

5 §

Tillstånd att sända närradio får ges först efter det att sammanslutningen

har anmält vem som har utsetts till utgivare enligt yttrandefrihetsgrundlagen.

background image

20

SFS 2010:696

Hinder för tillstånd

6 §

Ett tillstånd att sända närradio får inte ges till någon som har tillstånd

att sända kommersiell radio.

Sändningstillståndet för närradio gäller inte om tillståndshavaren får till-

stånd att sända kommersiell radio. Tillståndet att sända närradio upphör från
och med den dag sändningar får ske med stöd av tillståndet att sända kom-
mersiell radio.

Sändningstider

7 §

Om tillståndshavarna inte kan enas om fördelningen av sändningstid,

bestämmer Myndigheten för radio och tv sändningstiderna. Detsamma gäller
om en tillståndshavare begär att myndigheten ska fastställa sändnings-
schemat i dess helhet.

Den tillståndshavare som bedöms ha störst intresse av att sända vid en viss

tidpunkt ska ges förtur.

Myndigheten för radio och tv:s beslut om sändningstid gäller till dess att

ett nytt beslut fattas av myndigheten eller att en tillståndshavare eller närra-
dioförening skriftligen underrättar myndigheten om att tillståndshavarna
enats om en annan sändningstid.

8 §

Myndigheten för radio och tv får besluta att en sändningstid inte får

användas av någon annan under en tid av högst tre månader om en inneha-
vare av ett tillstånd att sända närradio, som har fått ett föreläggande vid vite
enligt denna lag, avstår sändningstid eller avsäger sig sitt sändningstillstånd.

En sändare för närradio får inte användas för andra sändningar som det

krävs tillstånd för enligt denna lag.

Tillståndens giltighetstid

9 §

Tillstånd att sända närradio gäller för en viss tid.

13 kap. Tillstånd att sända kommersiell radio

Vem som ger tillstånd

1 §

Tillstånd att sända kommersiell radio ges av Myndigheten för radio

och tv.

Analog kommersiell radio

Sändningsområden

2 §

Myndigheten för radio och tv ska bestämma sändningsområdenas

omfattning för analog kommersiell radio med hänsyn till

1. vad som är tekniskt möjligt att nå från sändare med lämpligt läge,
2. hur möjligheterna att ta emot sändningar påverkas i andra områden, och
3. vad som är naturliga lokala intresseområden.
Sändningsområdena ska utformas så att ett stort antal tillstånd kan ges.

Flera tillstånd kan ges för samma sändningsområde.

background image

21

SFS 2010:696

3 §

Ett tillstånd att sända analog kommersiell radio innebär rätt att bedriva

sådana sändningar som kan tas emot med god hörbarhet inom det sändnings-
område som anges i tillståndet.

Vem som kan få tillstånd

4 §

Tillstånd att sända analog kommersiell radio får endast ges till en

fysisk eller juridisk person som har finansiella och tekniska förutsättningar
att sända under hela tillståndsperioden.

Staten, landsting eller kommuner får inte inneha tillstånd att sända analog

kommersiell radio, vare sig direkt eller indirekt genom

1. ett företag i vilket ett eller flera sådana subjekt har en del som för dem

gemensamt motsvarar minst tjugo procent av samtliga aktier eller andelar
eller genom avtal har ett bestämmande inflytande, eller

2. ett företag som enligt 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554) är

ett dotterföretag till ett företag som avses i 1.

5 §

Ingen får ha mer än ett tillstånd att sända analog kommersiell radio

inom ett sändningsområde, om det inte finns särskilda skäl till det.

Ansökan

6 §

Myndigheten för radio och tv ska kungöra när ett utrymme att sända

analog kommersiell radio blir ledigt. Myndigheten ska ange sista dag för att
ansöka om tillståndet, första dag då sändningar får bedrivas med stöd av till-
ståndet och sändningsområdets omfattning.

I en ansökan om tillstånd att sända analog kommersiell radio ska det

belopp anges som sökanden är villig att betala i sändningsavgift. Sändnings-
avgiften ska anges som ett engångsbelopp för hela tillståndsperioden.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

föreskrifter om ansökningsförfarandet och vad en ansökan ska innehålla.

Parters rätt att få del av uppgifter

7 §

I ett ärende enligt 6 § ska bestämmelserna i 17 § förvaltningslagen

(1986:223) om rätt för parter att få del av uppgifter inte tillämpas på uppgif-
ter som endast rör någon annan sökande.

Vem ska ges tillstånd

8 §

Ett tillstånd att sända analog kommersiell radio ska ges till den av de

sökande som uppfyller kraven i 4 § och som har angett den högsta sänd-
ningsavgiften.

Har två sökande angett samma belopp ska frågan om vem som ska ges till-

ståndet avgöras genom lottdragning.

Villkor

9 §

Ett tillstånd att sända analog kommersiell radio får förenas med villkor

som avser skyldighet att

background image

22

SFS 2010:696

1. sända program i en viss del av sändningsområdet eller som når en viss

del av befolkningen inom området,

2. sända under en viss minsta tid,
3. använda en viss sändningsteknik och att samarbeta med andra till-

ståndshavare i tekniska frågor, och

4. använda en viss teknik för sådan inspelning som avses i 16 kap. 11 §.
Innan beslut om tillstånd fattas ska den sökande ges tillfälle att ta del av

och yttra sig över de villkor som Myndigheten för radio och tv avser att för-
ena med tillståndet.

Betalning av sändningsavgift

10 §

Den som har fått tillstånd att sända analog kommersiell radio ska

betala den sändningsavgift som angetts i ansökan.

11 §

Skyldigheten att betala sändningsavgift inträder den dag då sändning-

arna med stöd av tillståndet får påbörjas.

Ränta

12 §

Ränta ska betalas på sändningsavgift från den dag som anges i 11 §.

Räntan beräknas på det sätt som anges i 6 § räntelagen (1975:635).

När betalning anses fullgjord

13 §

Sändningsavgift och ränta betalas genom insättning på ett särskilt

konto som Myndigheten för radio och tv anvisar. Betalning ska anses ha
fullgjorts den dag beloppet har bokförts på kontot.

Verkställighet

14 §

Beslut om sändningsavgift och ränta får verkställas om avgiften eller

räntan är obetald och förfallen till betalning.

Betalningsansvar och indrivning

15 §

För sådan avgift och ränta som nämns i 14 § tillämpas 12 kap. 6 § för-

sta stycket, 7 §, 12 § första stycket och 13 § samt 20 kap. skattebetalnings-
lagen (1997:483).

Delägare i handelsbolag

16 §

Myndigheten för radio och tv beslutar om ansvar när det gäller sänd-

ningsavgift för delägare i handelsbolag enligt 2 kap. 20 § lagen (1980:1102)
om handelsbolag och enkla bolag.

Om beslut enligt första stycket har fattats, ska vad som föreskrivs om till-

ståndshavare gälla ansvarig delägare och vad som föreskrivs om sändnings-
avgift gälla för belopp som delägare är betalningsskyldig för.

background image

23

SFS 2010:696

Anstånd att betala sändningsavgift och ränta

17 §

Om det finns särskilda skäl, får Myndigheten för radio och tv med-

dela anstånd med betalning av sändningsavgift och ränta.

�verlåtelse av tillstånd

18 §

Ett tillstånd att sända analog kommersiell radio får överlåtas om Myn-

digheten för radio och tv medger det. Sådant medgivande får bara lämnas
om förvärvaren uppfyller kriterierna enligt 4 § andra stycket.

Om förvärvaren redan har ett tillstånd i samma sändningsområde som det

tillstånd vilket överlåtelsen avser, direkt eller indirekt genom företag förvär-
varen har del i som motsvarar minst tjugo procent av samtliga aktier eller an-
delar eller genom avtal ensam har ett bestämmande inflytande i, får överlå-
telse medges endast om det finns särskilda skäl.

En överlåtelse som inte medges är utan verkan.

19 §

Den som förvärvar ett tillstånd övertar överlåtarens rättigheter och

skyldigheter enligt denna lag för tiden efter beslutet om medgivande.

Om ett föreläggande enligt 17 kap. 11 § 3 eller 8 har meddelats mot den

tidigare innehavaren, gäller föreläggandet även mot den nye innehavaren.
Myndigheten för radio och tv ska i samband med att den medger överlåtelse
underrätta den nye innehavaren om detta. Om innehavaren inte underrättas
gäller inte föreläggandet. Ett vite som föreläggandet förenats med gäller inte
mot den nye innehavaren.

Om sändningsavgift har betalats och tillståndet upphör att gälla

20 §

En tillståndshavare som överlåter sitt tillstånd har inte rätt att återfå

någon del av den sändningsavgift som har betalats. Detsamma gäller om ett
tillstånd

1. återkallas på begäran av tillståndshavaren enligt 31 §,
2. upphör att gälla enligt 32 § till följd av att tillståndshavaren försätts i

konkurs, träder i likvidation eller avlider, eller

3. återkallas av Myndigheten för radio och tv enligt 18 kap. 5 §.

21 §

Sändningsavgift enligt denna lag omfattas av lagen (1978:880) om

betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter.

Digital kommersiell radio

Sändningsutrymme

22 §

Regeringen beslutar vilket sändningsutrymme som i olika delar av

landet får upplåtas för digital kommersiell radio.

Vem som kan få tillstånd

23 §

Tillstånd att sända digital kommersiell radio får endast ges till en

fysisk eller juridisk person som

background image

24

SFS 2010:696

1. har finansiella och tekniska förutsättningar att sända under hela till-

ståndsperioden, och

2. är beredd att samverka med övriga tillståndshavare i tekniska frågor.
Tillstånd får inte lämnas till sådana som anges i 4 § andra stycket.

Ansökan

24 §

Myndigheten för radio och tv ska meddela när ett sändningsutrymme

att sända digital kommersiell radio blir ledigt. Myndigheten ska ange sista
dag för att ansöka om tillståndet, första dag då sändningar får äga rum med
stöd av tillståndet och sändningsutrymmets omfattning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

föreskrifter om ansökningsförfarandet och vad en ansökan ska innehålla.

Avgifter

25 §

Myndigheten för radio och tv får ta ut en avgift av den som hos myn-

digheten ansöker om tillstånd att sända digital kommersiell radio eller med-
givande till överlåtelse av ett sådant tillstånd.

Avgiften ska motsvara myndighetens kostnader för handläggningen av

ärendena.

Vad som ska beaktas vid tillståndsgivningen

26 §

Myndigheten för radio och tv ska vid fördelningen av tillstånd för

digital kommersiell radio beakta att utrymmet för sådana sändningar ska
kunna tas i anspråk

1. för olika programtjänster så att sändningarna kommer att tillgodose

olika intressen och smakriktningar,

2. för såväl nationella som lokala och regionala programtjänster, och
3. av flera av varandra oberoende programföretag.

Tillståndsvillkor

27 §

Utöver de villkor som anges i 9 § får ett tillstånd att sända digital

kommersiell radio förenas med villkor som avser skyldighet att

1. sända ett mångsidigt programutbud,
2. utforma sändningarna på ett sådant sätt att dessa blir tillgängliga för

personer med funktionsnedsättning, och

3. inte förändra ägarförhållandena och inflytandet i det företag som inne-

har tillståndet mer än i begränsad omfattning.

Innan beslut om tillstånd fattas ska den sökande ges tillfälle att ta del av

och yttra sig över de villkor som Myndigheten för radio och tv avser att för-
ena med tillståndet. Ett beslut om tillstånd får inte innehålla andra program-
relaterade villkor än dem som den sökande godtagit.

�verlåtelse av tillstånd

28 §

Ett tillstånd att sända digital kommersiell radio får överlåtas om Myn-

digheten för radio och tv medger det. Sådant medgivande får bara lämnas
om

background image

25

SFS 2010:696

1. förvärvaren uppfyller förutsättningarna i 23 § första stycket,
2. överlåtelsen inte för med sig att ägarkoncentrationen bland dem som

har tillstånd att sända digital kommersiell radio ökar i mer än begränsad om-
fattning, och

3. överlåtelsen inte medför en påtaglig minskning av mångfalden i utbudet

av tillståndspliktiga programtjänster.

En överlåtelse som inte medges är utan verkan.

29 §

Den som förvärvar ett tillstånd övertar överlåtarens rättigheter och

skyldigheter enligt denna lag för tiden efter beslutet om medgivande.

Om ett föreläggande enligt 17 kap. 11 § 3 eller 8 har meddelats mot den

tidigare innehavaren, gäller föreläggandet även mot den nye innehavaren.
Myndigheten för radio och tv ska i samband med att den medger överlåtel-
sen underrätta den nye innehavaren om detta. Om den nye innehavaren inte
underrättas gäller inte föreläggandet. Ett vite som föreläggandet förenats
med gäller inte mot den nye innehavaren.

Gemensamma bestämmelser

Tillståndens giltighetstid

30 §

Ett tillstånd att sända kommersiell radio gäller i åtta år.

Om det finns särskilda skäl, får Myndigheten för radio och tv besluta att

ett tillstånd ska gälla för kortare tid.

Begäran om återkallelse av tillstånd

31 §

Om en tillståndshavare begär att tillståndet ska återkallas, ska tillstån-

det anses ha upphört att gälla den dag en sådan begäran kommit in till Myn-
digheten för radio och tv eller den senare dag som tillståndshavaren angett i
sin begäran.

Tillståndets upphörande vid konkurs, likvidation och dödsfall

32 §

Försätts en tillståndshavare i konkurs eller träder denne i likvidation

upphör tillståndet att gälla tre månader efter beslutet om konkurs respektive
likvidation. Avlider en tillståndshavare upphör tillståndet att gälla tre måna-
der efter dödsfallet.

Har en begäran om medgivande till överlåtelse av tillståndet kommit in till

Myndigheten för radio och tv innan tillståndet upphört att gälla enligt första
stycket ska begäran prövas.

14 kap. Innehållet i ljudradiosändningar

Allmänna krav

1 §

Den som sänder ljudradioprogram med tillstånd av regeringen ska se

till att programverksamheten som helhet präglas av det demokratiska stats-
skickets grundidéer och principen om alla människors lika värde och den
enskilda människans frihet och värdighet.

background image

26

SFS 2010:696

Otillbörligt kommersiellt gynnande

2 §

Ljudradioprogram som inte är reklam får inte otillbörligt gynna kom-

mersiella intressen. Det innebär att programmet inte får

1. uppmuntra till inköp eller hyra av varor eller tjänster eller innehålla

andra säljfrämjande inslag, eller

2. framhäva en vara eller en tjänst på ett otillbörligt sätt.

�&siktsannonsering

3 §

I sändningar för vilka villkor om opartiskhet gäller får det inte före-

komma meddelanden som sänds på uppdrag av någon annan och som syftar
till att vinna stöd för politiska eller religiösa åsikter eller åsikter i intressefrå-
gor på arbetsmarknaden.

Att sådana meddelanden anses som annonser framgår av 3 kap. 1 §.

Programutbud i närradioförening

4 §

En närradioförenings programutbud får endast innehålla

1. sändningar från evenemang av gemensamt intresse för tillståndshavarna,
2. information, i begränsad omfattning, om kommunal verksamhet,
3. uppgifter om program och programtider samt andra upplysningar om

närradioverksamheten på orten, och

4. provsändningar av program, framställda av juridiska personer som är

behöriga att få tillstånd att sända närradio, i varje enskilt fall under högst tre
månader.

Varningsmeddelanden i kommersiell radio

5 §

Varningsmeddelanden som är av vikt för allmänheten och som ska

skydda människor, egendom eller miljö ska, om en myndighet begär det,
sändas kostnadsfritt i kommersiell radio.

Krav på svenska program i sändningar som sker med stöd av tillstånd av
regeringen

6 §

Ljudradiosändningar som sker med stöd av tillstånd av regeringen ska,

om det inte finns särskilda skäl mot det, i betydande omfattning innehålla
program på svenska språket, program med artister verksamma i Sverige och
verk av upphovsmän verksamma i Sverige.

Krav på sändningsbeteckning

7 §

Den som sänder ljudradioprogram enligt denna lag ska använda en

sådan beteckning för sina sändningar som har godkänts av Myndigheten för
radio och tv. Beteckningen ska anges minst en gång varje sändningstimme
eller, om detta inte är möjligt, mellan programmen.

background image

27

SFS 2010:696

15 kap. Reklam, andra annonser och sponsring

Annonssignatur

1 §

Före och efter varje ljudradiosändning av annonser ska det sändas en

särskild signatur som tydligt skiljer annonserna från övriga sändningar.

Regeringen får medge undantag från denna skyldighet i fråga om sänd-

ningar som regeringen lämnar tillstånd till.

Bestämmelser om reklamidentifiering finns i 9 § marknadsföringslagen

(2008:486).

Annonstid för ljudradiosändningar

2 §

Annonser i en ljudradiosändning får sändas högst tolv minuter per

timme mellan hela klockslag. Om sändningstiden inte omfattar en timme
mellan hela klockslag, får annonser sändas under högst femton procent av
sändningstiden.

Uppgift om i vems intresse en annons sänds

3 §

Av en annons som inte är reklam och som förekommer i ljudradiosänd-

ningar ska det framgå i vems intresse detta sker.

Personer som inte får förekomma i annonser

4 §

I annonser i ljudradiosändningar får det inte förekomma personer som

spelar en framträdande roll i program som huvudsakligen handlar om nyhe-
ter eller nyhetskommentarer.

Reklam för alkohol och tobak

5 §

Bestämmelser om förbud mot reklam för alkoholdrycker och tobaksva-

ror finns i 4 kap. alkohollagen (1994:1738) och i 14 § tobakslagen
(1993:581).

Reklam för läkemedel

6 §

Bestämmelser om förbud mot vissa slag av marknadsföring av läkeme-

del finns i läkemedelslagen (1992:859). Av läkemedelslagen följer att
bestämmelserna övervakas av Läkemedelsverket.

Undantag för egenreklam

7 §

Bestämmelserna i detta kapitel gäller inte för sådan reklam som den

sändande gör för sin programverksamhet.

Program som inte får sponsras

8 §

Program i ljudradiosändning som huvudsakligen handlar om nyheter

eller innehåller nyhetskommentarer får inte sponsras.

background image

28

SFS 2010:696

Vem som inte får sponsra program

9 §

Program i ljudradiosändning får inte sponsras av någon vars huvudsak-

liga verksamhet är att tillverka eller sälja alkoholdrycker eller tobaksvaror.

När sponsringsmeddelanden ska lämnas

10 §

Den som sänder ett sponsrat program i ljudradio ska ange vem som

har bidragit till finansieringen. Ett sådant meddelande ska lämnas på lämp-
ligt sätt i början och i slutet av programmet eller vid ett av dessa tillfällen.

Sponsringsmeddelandet får inte innehålla säljfrämjande inslag.

Gemensamma bestämmelser

16 kap. Granskning och tillsyn

Justitiekanslerns granskning

1 §

Justitiekanslern övervakar genom granskning i efterhand om program

som har sänts i tv eller tillhandahållits i beställ-tv innehåller våldsskildringar
eller pornografiska bilder i strid med 5 kap. 2 eller 3 §.

Granskningsnämnden för radio och tv:s granskning

2 §

Granskningsnämnden för radio och tv övervakar genom granskning i

efterhand om program som har sänts i tv eller ljudradio eller tillhandahållits i
beställ-tv står i överensstämmelse med denna lag och de programrelaterade
villkor som kan gälla för tjänsterna. Nämnden övervakar även efterlevnaden
av bestämmelserna om tillgänglighet i 5 kap. 12 § om beslutet har meddelats
av regeringen.

Sändningar som sker med stöd av tillstånd till vidaresändning enligt

4 kap. 7 § ska inte granskas av granskningsnämnden för radio och tv.

Finner granskningsnämnden för radio och tv att en sändning eller ett till-

handahållande innehåller våldsskildringar eller pornografiska bilder i strid
med 5 kap. 2 eller 3 §, ska nämnden göra en anmälan om detta till Justitie-
kanslern.

Myndigheten för radio och tv:s tillsyn

3 §

Myndigheten för radio och tv övervakar att programföretagen följer så-

dana villkor som har beslutats med stöd av 4 kap. 9 § 1�4, 6�9, 16 och 17,
11 kap. 3 § andra stycket 1�3, 5�8, 16 och 17 samt 13 kap. 9 § och 27 §
första stycket 3.

Myndigheten för radio och tv övervakar även efterlevnaden av bestäm-

melserna om exklusiva rättigheter i 5 kap. 9 § och om tillgänglighet i 5 kap.
12 § om beslutet om tillgänglighet har meddelats av myndigheten.

Konsumentombudsmannens tillsyn

4 §

Bestämmelserna om reklam i 8 kap. 7 § första stycket, 8 och 9 §§, 14 §

första och andra styckena och 15 kap. 4 § övervakas av Konsumentombuds-
mannen.

background image

29

SFS 2010:696

Redovisning beträffande europeiska produktioner

5 §

Den som sänder tv på annat sätt än genom tråd ska vartannat år, med

början 2011, till Myndigheten för radio och tv redovisa hur stor andel av
verksamheten som utgjorts av sådana program som avses i 5 kap. 7 § första
stycket.

6 §

Den som tillhandahåller beställ-tv på annat sätt än genom tråd ska vart

fjärde år, med början 2011, till Myndigheten för radio och tv redovisa vad
som har gjorts för att främja framställningen av och tillgången till europeiska
produktioner enligt 5 kap. 8 §.

Upplysningsskyldighet för den som sänder tv-program över satellit

7 §

På begäran av Myndigheten för radio och tv ska den som sänder tv-

program över satellit lämna upplysningar om vem som äger företaget och
hur verksamheten finansieras.

Upplysningsskyldighet för satellitentreprenörer

8 §

På begäran av Myndigheten för radio och tv ska en satellitentreprenör

lämna upplysningar om vem som är uppdragsgivare, dennes adress, pro-
gramtjänstens beteckning samt om hur sändningen över satellit sker.

Upplysningsskyldighet för den som bedriver tillståndspliktig verksamhet

9 §

På begäran av Myndigheten för radio och tv eller Konsumentombuds-

mannen ska den som bedriver verksamhet som är tillståndspliktig enligt
denna lag lämna myndigheterna de upplysningar och handlingar som behövs
för kontrollen av att verksamheten bedrivs i enlighet med lagen och de vill-
kor och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Upplysningsskyldighet i övrigt

10 §

På begäran av Myndigheten för radio och tv ska den som bedriver

verksamhet enligt denna lag lämna de upplysningar som behövs för att myn-
dighetens granskningsnämnd för radio och tv ska kunna bedöma storleken
av den särskilda avgiften enligt 17 kap. 6 §.

Skyldighet att tillhandahålla inspelade program

11 §

Den som i enlighet med 5 kap. 3 § lagen (1991:1559) med föreskrifter

på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden har
spelat in ett program, ska på begäran av Myndigheten för radio och tv eller
Konsumentombudsmannen utan kostnad lämna en sådan inspelning till
myndigheten.

background image

30

SFS 2010:696

Redovisningsskyldighet för den som har tillstånd att sända kommersiell
radio

12 §

Den som har tillstånd att sända digital kommersiell radio ska årligen

till Myndigheten för radio och tv redovisa hur de skyldigheter som avses i
13 kap. 27 § första stycket 1 och 2 har uppfyllts.

Underrättelse för den som förvärvat en exklusiv rättighet

13 §

Den som har förvärvat den exklusiva sändningsrätten till ett sådant

evenemang som anges i 5 kap. 9 § ska omedelbart underrätta Myndigheten
för radio och tv om det.

Om granskningsnämnden för radio och tv

14 §

Granskningsnämnden för radio och tv består av en ordförande och sex

andra ledamöter. För ledamöterna finns ersättare till det antal regeringen
bestämmer. Minst en av ledamöterna eller ersättarna ska vara vice ordföran-
de. Ordföranden och vice ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie
domare.

Granskningsnämnden för radio och tv är beslutför med ordföranden eller

en vice ordförande och ytterligare tre ledamöter. �renden som uppenbart
inte är av större vikt eller principiell betydelse får dock avgöras av ordföran-
den eller en vice ordförande.

Om det vid en överläggning i granskningsnämnden för radio och tv kom-

mer fram skiljaktiga meningar, tillämpas föreskrifterna i 16 kap. rättegångs-
balken.

Samarbete mellan myndigheter

15 §

Om en mot Sverige helt eller huvudsakligen riktad tv-sändning från

ett programföretag etablerat i en annan EES-stat strider mot 6 kap. 2 § andra
stycket 1 eller 2 när det gäller produktplacering av alkoholdrycker eller
7 kap. 2 § när det gäller att program inte får sponsras av någon vars huvud-
sakliga verksamhet är att tillverka alkoholdrycker, får en behörig myndighet
i Sverige kontakta en behörig myndighet i den andra EES-staten för att upp-
mana programföretaget att följa bestämmelsen.

Detsamma gäller om en tv-sändning som nämns i första stycket strider

mot 8 kap. 7 eller 8 §, eller 4 kap. 10 § alkohollagen (1994:1738).

Om programföretaget inte följer uppmaningen i första stycket, får myn-

digheten vidta åtgärder mot programföretaget enligt 16 kap. 10 §, 17 kap.
5 och 6 §§ samt 29 och 48 §§ marknadsföringslagen (2008:486) om pro-
gramföretaget i fråga har etablerat sig i landet i syfte att kringgå de strängare
bestämmelser som skulle ha gällt om det var etablerat i det land vars myn-
dighet ingriper. Myndigheten får inte vidta åtgärderna förrän den har under-
rättat Europeiska kommissionen och den berörda medlemsstaten samt kom-
missionen har fastställt att åtgärderna är förenliga med unionsrätten.

16 §

En behörig myndighet i Sverige ska, om en behörig myndighet i en

annan EES-stat har lämnat en motiverad begäran, uppmana ett program-

background image

31

SFS 2010:696

företag under svensk jurisdiktion att följa den andra EES-statens bestämmel-
ser om

1. programföretaget tillhandahåller en tv-sändning som helt eller huvud-

sakligen är riktad mot den andra EES-staten, och

2. det är fråga om överträdelse av en bestämmelse i allmänhetens intresse

som är mer långtgående än AV-direktivets bestämmelser.

Bestämmelser om meddelar- och anskaffarfrihet och om förbud mot cen-

sur finns i 1 kap. 2 och 3 §§ yttrandefrihetsgrundlagen.

17 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om samarbete mellan myndigheter enligt 15 och 16 §§.

17 kap. Straff, särskild avgift och vite

Sändning utan tillstånd

1 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet sänder program utan tillstånd

där sådant krävs enligt denna lag döms till böter eller fängelse i högst sex
månader.

Sändning från öppna havet

2 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet sänder från en radioanlägg-

ning på öppna havet eller i luftrummet över det eller som upprättar eller
innehar en sådan anläggning, döms till böter eller fängelse i högst sex måna-
der om

1. sändningen är avsedd att tas emot eller kan tas emot i något land som är

anslutet till den europeiska överenskommelsen till förhindrande av rund-
radiosändningar från stationer utanför nationella territorier, eller

2. sändningen orsakar att radioanvändning i något av dessa länder blir

skadligt påverkad.

Den som utomlands begått ett sådant brott döms, om han eller hon finns

här, efter denna lag och vid svensk domstol, även om 2 kap. 2 eller 3 §
brottsbalken inte är tillämplig och oavsett vad som föreskrivs i 2 kap. 5 a §
första och andra styckena brottsbalken.

�&tal får väckas bara efter beslut av regeringen eller den myndighet reger-

ingen bestämmer mot

1. svenska medborgare för brott som rör sändningar som inte är avsedda

att tas emot eller kan tas emot i Sverige och inte heller orsakar att radio-
användningar blir skadligt påverkade här, eller

2. utlänningar även i andra fall än de som anges i 2 kap. 5 § brottsbalken.

Brott mot anmälningsskyldigheten

3 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte fullgör sin anmälnings-

skyldighet enligt 2 kap. 2 § döms till böter.

Förverkande

4 §

Egendom som använts vid brott enligt 2 § ska förklaras förverkad, om

det inte är uppenbart oskäligt. I stället för egendomen kan dess värde förkla-

background image

32

SFS 2010:696

ras förverkat. �ven utbytet av ett sådant brott ska förklaras förverkat, om det
inte är uppenbart oskäligt.

Ett föremål som har använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag el-

ler föremålets värde får förklaras förverkat, om det är nödvändigt för att fö-
rebygga brott eller det finns andra särskilda skäl för det.

Skyldighet att betala en särskild avgift

5 §

Den som inte följer de bestämmelser och villkor som anges i denna

paragraf får åläggas att betala en särskild avgift. Detta gäller

1. villkor om annonser, sponsrade program och produktplacering som

beslutats med stöd av 4 kap. 10 §,

2. bestämmelserna om otillbörligt gynnande av kommersiella intressen

enligt 5 kap. 5 § och 14 kap. 2 §,

3. bestämmelserna, när det gäller andra annonser än reklam, i 5 kap. 6 §,

8 kap. 6 och 9 §§, 14 kap. 3 § och 15 kap. 3 och 4 §§,

4. bestämmelserna om exklusiva rättigheter i 5 kap. 9 §,
5. bestämmelserna om produktplacering i 6 kap.,
6. bestämmelserna om sponsring i 7 kap. samt 15 kap. 8�10 §§,
7. bestämmelserna om annonser i 8 kap. 1�5 §§, 7 § andra stycket och

10 § samt 15 kap. 1 och 2 §§,

8. bestämmelserna om virtuell annonsering och elektroniska företags-

skyltar i 8 kap. 11 och 12 §§, eller

9. bestämmelserna om reklam i 8 kap. 15 §.
Vid prövning av frågan om avgift ska påföras ska rätten särskilt beakta

överträdelsens art, varaktighet och omfattning.

Avgiften tillfaller staten.

Den särskilda avgiftens storlek

6 §

Den särskilda avgiften fastställs till lägst fem tusen kronor och högst

fem miljoner kronor. Avgiften bör dock inte överstiga tio procent av den
årsomsättning som leverantören av medietjänster hade under det föregående
räkenskapsåret.

När avgiftens storlek fastställs ska särskilt beaktas de omständigheter som

legat till grund för prövning av frågan om avgift ska påföras och de intäkter
som leverantören kan beräknas ha fått med anledning av överträdelsen.

När och till vem den särskilda avgiften ska betalas

7 §

Den särskilda avgiften ska betalas till Myndigheten för radio och tv

inom trettio dagar efter det att avgörandet vunnit laga kraft.

Indrivning av obetalda avgifter

8 §

Om den särskilda avgiften inte betalas inom den tid som anges i 7 §,

ska Myndigheten för radio och tv lämna fordran på den obetalda avgiften för
indrivning. Indrivningen ska ske enligt bestämmelserna i lagen (1993:891)
om indrivning av statliga fordringar m.m.

background image

33

SFS 2010:696

Handlingar som ska anses otillbörliga enligt marknadsföringslagen
(2008:486)

9 §

En handling som strider mot 8 kap. 7 § första stycket, 8 och 9 §§, 14 §

första och andra styckena samt 15 kap. 4 § ska vid tillämpningen av 5, 23
och 26 §§ marknadsföringslagen (2008:486) anses vara otillbörlig mark-
nadsföring mot konsumenter.

En sådan handling kan medföra en marknadsstörningsavgift enligt

bestämmelserna i 29�36 §§ marknadsföringslagen.

Offentliggörande av granskningsnämnden för radio och tv:s beslut

10 §

Granskningsnämnden för radio och tv får besluta att leverantören av

medietjänster på lämpligt sätt ska offentliggöra nämndens beslut, när nämn-
den funnit att någon har brutit mot programrelaterade villkor som beslutats
med stöd av 4 kap. 8 och 9 §§, 11 kap. 3 § eller bestämmelsen om berikti-
gande i 5 kap. 4 § första stycket. Ett sådant beslut får dock inte innebära att
offentliggörandet måste ske i leverantörens program.

Beslutet får innefatta ett föreläggande vid vite.

Föreläggande att följa bestämmelser

11 §

Den som inte följer de bestämmelser som anges i denna paragraf eller

de beslut som meddelas med stöd av bestämmelsena, får meddelas de före-
lägganden som behövs i enskilda fall för att bestämmelserna ska efterlevas.
Ett föreläggande får förenas med vite. Detta gäller bestämmelser om

1. varning (5 kap. 2 §),
2. tillståndsvillkor enligt 4 kap. 9 § 1�4, 6�9 och 16 samt 11 kap. 3 §

andra stycket 1�3, 5�8 och 16,

3. beteckningar (5 kap. 11 § och 14 kap. 7 §),
4. skyldighet att utforma tv-sändningar, beställ-tv eller sökbar text-tv på

ett sådant sätt att programmen blir tillgängliga för personer med funktions-
nedsättning enligt 5 kap. 12 § och beslut som har meddelats med stöd av den
bestämmelsen,

5. sändningsplikt eller skyldighet att tillhandahålla kanal för lokala kabel-

sändarorganisationer (9 kap. 1�3 och 5 §§),

6. närradiosändningars innehåll (14 kap. 4 §),
7. skyldighet att lämna vissa upplysningar till Myndigheten för radio och

tv (16 kap. 5�8 §§),

8. skyldighet att lämna upplysningar enligt 16 kap. 9 §,
9. skyldighet att lämna upplysningar till Myndigheten för radio och tv

enligt 16 kap. 10 §,

10. skyldighet att lämna inspelning enligt 16 kap. 11 §, eller
11. skyldighet att årligen redovisa till Myndigheten för radio och tv enligt

16 kap. 12 §.

Föreläggande enligt första stycket 1, 3, 4, 6, 8 eller 9 får beslutas av

granskningsnämnden för radio och tv. Föreläggande enligt första stycket 2,
4, 5, 7, 8, 10 eller 11 får beslutas av Myndigheten för radio och tv.

Föreläggande enligt första stycket 8 eller 10 får även beslutas av Konsu-

mentombudsmannen.

background image

34

SFS 2010:696

Föreläggande om förbud för den som har tillstånd att sända närradio

12 §

Myndigheten för radio och tv får i ett föreläggande förbjuda till-

ståndshavare att överträda beslut om sändningstid i närradion som har fattats
av myndigheten eller att låta någon annan utnyttja tillståndshavarens sänd-
ningsrätt. Föreläggandet får förenas med vite.

Föreläggande för den som sänder våldsskildringar eller pornografiska
bilder

13 §

Om någon vid upprepade tillfällen sänder våldsskildringar eller por-

nografiska bilder i tv på tider och sätt som avses i 5 kap. 2 §, får Justitiekans-
lern förelägga denne att inte på nytt sända sådana program på tider och på
sådant sätt att det finns en betydande risk för att barn kan se programmen.
Detsamma gäller om någon vid upprepade tillfällen tillhandahåller beställ-tv
på det sätt som avses i 5 kap. 3 §. Föreläggandet får förenas med vite.

Föreläggande för satellitentreprenörer

14 §

Om den som sänder över satellit inte är etablerad i Sverige enligt

1 kap. 3 § första stycket 1 eller 4, får granskningsnämnden för radio och tv
meddela de förelägganden som behövs i enskilda fall för att de bestämmelser
och villkor som anges i 5 § ska efterlevas. Föreläggandet får förenas med
vite.

Förelägganden enligt 11 eller 13 § får riktas mot satellitentreprenören, om

den som sänder över satellit inte är etablerad i Sverige enligt 1 kap. 3 § första
stycket 1 eller 4.

Visar satellitentreprenören att den som sänder över satellit fått tillgång till

sändningsmöjligheten genom upplåtelse av en av satellitentreprenörens upp-
dragsgivare utan att satellitentreprenören godkänt det, får ett föreläggande
enligt första eller andra stycket i stället riktas mot uppdragsgivaren.

18 kap. �&terkallelse av tillstånd

När ett tillstånd ska återkallas

1 §

Ett tillstånd att sända tv, sökbar text-tv eller ljudradioprogram ska åter-

kallas på begäran av tillståndshavaren. Ett tillstånd får också återkallas enligt
2�5 och 7 §§ eller ändras enligt 2 och 7 §§.

�&terkallelse och ändring av tillstånd att sända tv, sökbar text-tv eller
tillstånd som lämnats av regeringen att sända ljudradioprogram

2 §

Ett tillstånd att sända tv eller sökbar text-tv eller ett tillstånd som läm-

nats av regeringen att sända ljudradioprogram får återkallas om

1. tillståndshavaren väsentligt brutit mot 5 kap. 1, 2, 4�6 och 12 §§,

6 kap., 7 kap., 8 kap. 1�14 §§, 14 kap. 1�3 §§ eller 15 kap., eller

2. ett villkor som förenats med tillståndet med stöd av 4 kap. 8�11 §§ eller

11 kap. 3 § har åsidosatts på ett väsentligt sätt.

background image

35

SFS 2010:696

Ett tillstånd att sända tv eller sökbar text-tv eller ett tillstånd som getts av

regeringen att sända ljudradioprogram får ändras till att avse annat sänd-
ningsutrymme, om

1. förändringar inom radiotekniken eller ändringar i radioanvändningen

på grund av internationella överenskommelser som Sverige har anslutit sig
till eller bestämmelser antagna med stöd av fördraget om Europeiska unio-
nens funktionssätt medför att ett nytt tillstånd med samma villkor inte skulle
kunna medges, eller

2. det är nödvändigt för att ge utrymme för ytterligare sändningar.

�&terkallelse av tillstånd att sända närradio

3 §

Ett tillstånd att sända närradio får återkallas om tillståndshavaren

1. inte längre uppfyller kraven enligt 12 kap. 4 §, eller
2. inte utnyttjat rätten att sända närradio under tre på varandra följande

månader.

Tillstånd att sända närradio får också återkallas om domstol funnit att ett

program innefattat ett yttrandefrihetsbrott som innebär ett allvarligt miss-
bruk av yttrandefriheten. Det är den domstol som fattat beslutet om yttrande-
frihetsbrott som beslutar om återkallelse av tillståndet i dessa fall.

4 §

I beslut om återkallelse av ett tillstånd att sända närradio får det

bestämmas en tid av högst ett år inom vilken tillståndshavaren inte ska få ett
nytt tillstånd.

I fall som avses i 3 § andra stycket får den domstolen besluta att tillstånds-

havaren inte ska få ett nytt tillstånd inom en tid av högst ett år eller, om det
finns synnerliga skäl, högst fem år. Detta gäller även om den som hade till-
stånd när yttrandefrihetsbrottet begicks inte har tillstånd att sända närradio
vid tiden för domen.

Domstolen får besluta att beslutet ska gälla även för tiden innan domen

vinner laga kraft.

�&terkallelse av tillstånd att sända kommersiell radio

5 §

Tillstånd att sända kommersiell radio får återkallas om

1. tillståndshavaren inte inlett sändningsverksamheten inom sex månader

efter tillståndets början,

2. tillståndshavaren inte utnyttjat rätten att sända eller sänt endast i obe-

tydlig omfattning under en sammanhängande tid av minst fyra veckor,

3. tillståndshavaren väsentligt brutit mot någon av 14 kap. 2 § samt

15 kap. 1�4 och 8�10 §§, eller

4. domstol har funnit att ett program innefattat ett yttrandefrihetsbrott som

innebär ett allvarligt missbruk av yttrandefriheten.

Förfogar en fysisk eller juridisk person, utan tillåtelse från Myndigheten

för radio och tv, över mer än ett tillstånd för analog kommersiell radio i ett
sändningsområde, direkt eller indirekt genom företag i vilket förvärvaren har
en del som motsvarar minst tjugo procent av samtliga aktier eller andelar
eller genom avtal ensam har ett bestämmande inflytande i, får det eller de
tillstånd återkallas som har lämnats efter det första tillståndet.

background image

36

SFS 2010:696

Har Myndigheten för radio och tv medgett överlåtelse trots att tillstånds-

havaren redan har tillstånd att sända analog kommersiell radio i samma
sändningsområde, direkt eller indirekt genom företag i vilket tillståndshava-
ren har en del som motsvarar minst tjugo procent av samtliga aktier eller
andelar eller genom avtal ensam har ett bestämmande inflytande, får tillstån-
det återkallas endast om beslutet om överlåtelsen grundats på felaktiga eller
ofullständiga uppgifter från tillståndshavaren. �&terkallelsen ska då avse det
eller de tillstånd som överlåtits.

Om staten, landsting eller kommuner innehar ett tillstånd att sända kom-

mersiell radio på det sätt som anges i 13 kap. 4 § andra stycket ska Myndig-
heten för radio och tv återkalla det tillståndet.

�&terkallelse av förordnande som lokal kabelsändarorganisation

6 §

Ett förordnande som lokal kabelsändarorganisation får återkallas om

någon sändningsverksamhet inte förekommit eller om sådan verksamhet
förekommit endast i obetydlig omfattning under en sammanhängande tid av
minst tre månader.

Vad som ska beaktas när tillstånd återkallas eller ändras

7 §

Beslut om återkallelse av tillstånd enligt 2�5 §§ får fattas endast om

det i betraktande av skälen för åtgärden inte framstår som alltför ingripande.

Beslut om ändring av tillstånd enligt 2 § andra stycket 2 får fattas endast

om tillståndshavarens rätt enligt 4 kap. 4 § kan tillvaratas.

19 kap. Handläggningen av mål om återkallelse, särskild avgift och vite
m.m.

Vem som prövar mål om återkallelse och ändring av tillstånd

1 §

Mål om återkallelse av tillstånd på grund av överträdelse av villkor

som meddelats med stöd av 4 kap. 8 §, 9 § 10�12, 11 kap. 3 § första stycket
eller andra stycket 9�12 och om överträdelse av 5 kap. 1, 2 och 4 §§ eller
14 kap. 1 § ska på talan av Justitiekanslern prövas av allmän domstol.

I övriga fall prövas ärenden om återkallelse av tillstånd av Myndigheten

för radio och tv.

�renden om ändring av tillstånd att sända tv eller sökbar text-tv eller till-

stånd som meddelats av regeringen att sända ljudradioprogram prövas av
den som meddelat tillståndet.

När en fråga om återkallelse får tas upp

2 §

Har tillståndet lämnats av regeringen, får en fråga om återkallelse prö-

vas först efter anmälan av regeringen, om inte tillståndshavaren själv begärt
att tillståndet ska återkallas.

Har tillståndet lämnats av Myndigheten för radio och tv får en fråga om

återkallelse tas upp

1. på begäran av tillståndshavaren,
2. på eget initiativ av den som är behörig att pröva frågan, eller

background image

37

SFS 2010:696

3. efter anmälan av granskningsnämnden för radio och tv på grund av

överträdelse av bestämmelse i denna lag eller av villkor för tillstånd som ska
granskas av nämnden enligt 16 kap. 2 §.

En fråga om ändring av tillstånd får, förutom på begäran av tillstånds-

havaren, tas upp på eget initiativ av den som är behörig att pröva frågan.

Innan Myndigheten för radio och tv fattar beslut i ett ärende om återkallel-

se på grund av överträdelse av bestämmelse i denna lag eller av villkor för
tillstånd som ska granskas av granskningsnämnden för radio och tv enligt 16
kap. 2 §, ska myndigheten begära ett yttrande från nämnden. Tillståndet får
återkallas endast om nämnden finner att överträdelsen är väsentlig.

Bestämmelser om rättegången

3 §

För rättegången i mål enligt 1 § första stycket tillämpas bestämmelser-

na för yttrandefrihetsmål. Det som i dessa bestämmelser rör den tilltalade
ska tillämpas för den som talan om återkallelse riktar sig mot. Juryns pröv-
ning ska avse frågan om tillståndet ska återkallas.

Domstolen får besluta att domen ska gälla även för tiden innan den vinner

laga kraft.

Vem som prövar frågor om påförande av särskild avgift m.m.

4 §

Frågor om påförande av särskild avgift prövas av Förvaltningsrätten i

Stockholm på ansökan av granskningsnämnden för radio och tv.

Frågan om påförande av särskild avgift faller, om den som talan riktas

mot inte delgetts ansökan inom fem år från det att överträdelsen upphörde.
Ett beslut om avgift upphör att gälla om beslutet inte verkställts inom fem år
från det att domen vann laga kraft.

Vem som prövar frågor om utdömande av vite

5 §

Frågor om utdömande av vite som förelagts av Justitiekanslern enligt

17 kap. 13 § prövas av allmän domstol på talan av Justitiekanslern. För rätte-
gången i ett sådant mål tillämpas bestämmelserna för yttrandefrihetsmål. Det
som i dessa bestämmelser rör den tilltalade ska tillämpas för den som talan
om utdömande av vite riktar sig mot. Juryns prövning ska avse frågan om vi-
tet ska dömas ut.

Frågor om utdömande av vite i andra fall prövas i enlighet med vad som i

allmänhet är föreskrivet om vite.

20 kap. �verklagande

Beslut om tv-sändningar, sökbar text-tv och närradio

1 §

Beslut enligt denna lag av Myndigheten för radio och tv får överklagas

hos allmän förvaltningsdomstol, om det gäller

1. tillstånd att sända tv, sökbar text-tv eller närradio,
2. fördelning av sändningstid i närradion,
3. ändring eller återkallelse av tillstånd, eller
4. beslut att inte medge överlåtelse av tillstånd att sända tv eller sökbar

text-tv.

background image

38

SFS 2010:696

Beslut som avses i första stycket gäller omedelbart, om inte något annat

bestäms.

Beslut om kommersiell radio

2 §

Beslut av Myndigheten för radio och tv om kommersiell radio får över-

klagas hos allmän förvaltningsdomstol, om det gäller beslut om att

1. avslå en ansökan om tillstånd,
2. inte medge överlåtelse av ett tillstånd,
3. återkalla ett tillstånd, och
4. en delägare i handelsbolag ska anses som betalningsansvarig enligt

13 kap. 16 §.

Mål om överklagande av beslut som avses i första stycket 1 och 3 ska

handläggas skyndsamt.

Beslut som avses i första stycket 2 och 3 gäller omedelbart, om inte något

annat bestäms.

�vriga beslut som får överklagas

3 §

Följande beslut av Myndigheten för radio och tv får överklagas hos all-

män förvaltningsdomstol:

1. beslut om beteckningar enligt 5 kap. 11 § och 14 kap. 7 §,
2. beslut enligt 5 kap. 12 § om tillgänglighet för personer med funktions-

nedsättning,

3. förordnande av lokala kabelsändarorganisationer enligt 9 kap. 5 §,
4. beslut om återkallelse av ett förordnande enligt 18 kap. 6 §, och
5. beslut enligt 9 kap. 7 § om undantag från sändningsplikt och skyldighet

att tillhandahålla sändningsutrymme för lokala kabelsändarorganisationer.

Beslut som anges i första stycket 2 och 3 gäller omedelbart, om inte något

annat bestäms.

Vitesförelägganden

4 §

Beslut av Myndigheten för radio och tv, granskningsnämnden för radio

och tv eller Konsumentombudsmannen om förelägganden som har förenats
med vite enligt 17 kap. 10 §, 11 § första stycket och 12 § får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol.

Förelägganden enligt 17 kap. 10 §, 11 § första stycket 2, 3, 6 och 8 samt

12 § gäller omedelbart, om inte något annat bestäms.

Prövningstillstånd i kammarrätten

5 §

Prövningstillstånd krävs vid överklagande hos kammarrätten av beslut

som meddelats av en allmän förvaltningsdomstol enligt 1�4 §§.

Beslut som inte får överklagas

6 §

Andra beslut av Myndigheten för radio och tv och granskningsnämn-

den för radio och tv än de som anges i 1�4 §§ får inte överklagas.

background image

39

SFS 2010:696

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.
2. Genom lagen upphör radio- och TV-lagen (1996:844) och lagen

(1992:72) om koncessionsavgift på televisionens och radions område att gälla.

3. Tillstånd att sända tv och ljudradio som meddelats med stöd av radio-

och TV-lagen (1996:844) ska gälla även fortsättningsvis.

4. Den som har fått tillstånd att sända tv-program med stöd av radio- och

TV-lagen (1996:844) har rätt att också sända sökbar text-tv i rimlig omfatt-
ning under återstoden av tillståndstiden.

5. Bestämmelserna i 6 kap. tillämpas på tillhandahållande av program som

produceras efter den 1 augusti 2010.

6. Den som den 1 augusti 2010 har ett sändningstillstånd som har för-

längts med stöd av lagen (2008:418) med tillfälliga bestämmelser om till-
stånd att sända lokalradio har rätt att utan särskild ansökan få fortsätta att
bedriva sändningar inom det sändningsområde som tillståndet avser till den
1 augusti 2018. För ett sådant tillstånd gäller endast villkor enligt 13 kap. 9 §
första stycket.

7. Den som sänder kommersiell radio och omfattas av sjätte punkten ska

betala avgift

a) enligt 15�17 §§ den upphävda lokalradiolagen (1993:120), om tillstån-

det ursprungligen meddelades före den 1 juli 2001, eller

b) enligt 4 b § lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens och

radions område, om tillståndet ursprungligen meddelades efter den 1 juli
2001.

8. Sammanslutningar av studerande vid universitet och högskolor som har

fått tillstånd att sända närradio enligt äldre föreskrifter ska i fortsättningen
anses ha fått sitt tillstånd med stöd av 12 kap. 4 § första stycket 1. Tillståndet
ska dock inte gälla för en viss tid.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

LENA ADELSOHN LILJEROTH
(Kulturdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.