SFS 2010:1635 Lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Radio- och tv-lag (2010:696) / SFS 2010:1635 Lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)
101635.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696);

utfärdad den 2 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 13 §, 15 kap. 5 § och

16 kap. 5 § radio- och tv-lagen (2010:696) ska ha följande lydelse.

8 kap.

13 §

Bestämmelser om förbud mot reklam för alkoholdrycker och tobaks-

varor finns i 7 kap. 3 § alkohollagen (2010:1622) och i 14 § tobakslagen
(1993:581).

15 kap.

5 §

Bestämmelser om förbud mot reklam för alkoholdrycker och tobaks-

varor finns i 7 kap. 3 § alkohollagen (2010:1622) och i 14 § tobakslagen
(1993:581).

16 kap.

15 §

Om en mot Sverige helt eller huvudsakligen riktad tv-sändning från

ett programföretag etablerat i en annan EES-stat strider mot 6 kap. 2 § andra
stycket 1 eller 2 när det gäller produktplacering av alkoholdrycker eller
7 kap. 2 § när det gäller att program inte får sponsras av någon vars huvud-
sakliga verksamhet är att tillverka alkoholdrycker, får en behörig myndighet
i Sverige kontakta en behörig myndighet i den andra EES-staten för att upp-
mana programföretaget att följa bestämmelsen.

Detsamma gäller om en tv-sändning som nämns i första stycket strider

mot 8 kap. 7 eller 8 §, eller 7 kap. 3 § alkohollagen (2010:1622).

Om programföretaget inte följer uppmaningen i första stycket, får myn-

digheten vidta åtgärder mot programföretaget enligt 16 kap. 10 §, 17 kap. 5
och 6 §§ samt 29 och 48 §§ marknadsföringslagen (2008:486) om program-
företaget i fråga har etablerat sig i landet i syfte att kringgå de strängare be-
stämmelser som skulle ha gällt om det var etablerat i det land vars myndig-
het ingriper. Myndigheten får inte vidta åtgärderna förrän den har underrättat
Europeiska kommissionen och den berörda medlemsstaten samt kommissio-
nen har fastställt att åtgärderna är förenliga med unionsrätten.

1 Bet. 2010/11:SoU4, rskr. 2010/11:36.

SFS 2010:1635

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1635

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.