SFS 2011:1436 Lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Radio- och tv-lag (2010:696) / SFS 2011:1436 Lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)
111436.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696);

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 13 kap. 15 och 21 §§ radio- och tv-

lagen (2010:696) ska ha följande lydelse.

13 kap.

15 §

För sådan avgift och ränta som nämns i 14 § tillämpas 59 kap. 13, 16,

17, 21, 26 och 27 §§ samt 70 kap. 1�4 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244).

Vid tillämpningen av första stycket ska vad som sägs i skatteförfarandela-

gen om Skatteverket i stället gälla Myndigheten för radio och tv.

21 §

Bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) om betalnings-

säkring ska tillämpas på sändningsavgift enligt denna lag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

SFS 2011:1436

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.