SFS 2018:94 Lag om ändring i riksdagsordningen

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Riksdagsordning (2014:801) / SFS 2018:94 Lag om ändring i riksdagsordningen
180094.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i riksdagsordningen;

utfärdad den 15 februari 2018.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 8 § och 7 kap. 20 § riksdags-

ordningen ska ha följande lydelse.

6 kap.

8 §

En ledamot får inte obehörigen röja vad som har framkommit vid ett

sammanträde i kammaren som hållits inom stängda dörrar. Kammaren får
besluta att i ett särskilt fall helt eller delvis upphäva tystnadsplikten.

7 kap.

20 §

En ledamot eller en suppleant i ett utskott eller EU-nämnden får inte

obehörigen röja vad som enligt beslut av regeringen, utskottet eller EU-nämn-
den ska omfattas av sekretess till skydd för rikets säkerhet eller av annat
synnerligen viktigt skäl som rör förhållandet till en främmande stat eller en
mellanfolklig organisation.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

MORGAN JOHANSSON
(Justitiedepartementet)

1 Bet. 2017/18:KU7, rskr. 2017/18:154.

SFS 2018:94

Utkom från trycket
den 27 februari 2018

background image

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.