SFS 2020:770 Lag om ändring i riksdagsordningen

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Riksdagsordning (2014:801) / SFS 2020:770 Lag om ändring i riksdagsordningen
SFS2020-770.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i riksdagsordningen

Utfärdad den 10 september 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 kap. 8 och 9 §§, 13 kap. 14 a och
16 §§, tilläggsbestämmelserna 13.14 a.1 och 13.16.1 samt rubrikerna
närmast före 13 kap. 14 a och 16 §§ och rubrikerna före tilläggsbestäm-
melserna 13.14 a.1 och 13.16.1 ska ha följande lydelse.

10 kap.
8 §
En statlig myndighet ska lämna upplysningar och avge yttrande till ett
utskott som begär det, om inte annat följer av 7 kap. 17 § tredje stycket. En
myndighet som inte lyder under riksdagen får hänskjuta en sådan begäran
till regeringen för avgörande.

Regeringens skyldighet enligt denna paragraf att lämna upplysningar och

avge yttrande till ett utskott är begränsad till dels frågor om arbetet inom
Europeiska unionen, dels de av riksrevisorns och riksrevisionsdirektörens
granskningsrapporter över effektivitetsrevisionen som har överlämnats till
regeringen.

9 § Ett utskott ska inhämta upplysningar eller ett yttrande enligt 4, 7 eller
8 § om minst fem av dess ledamöter begär det vid behandlingen av ett
ärende. Om frågan gäller arbetet inom Europeiska unionen eller sådana
rapporter från riksrevisorn eller riksrevisionsdirektören som avses i 9 kap.
18 § och 13 kap. 5 § får en sådan begäran framställas utan samband med
behandlingen av ett ärende.

Om minst fem av ledamöterna i ett utskott begär det, ska ett utskott som

fått tillfälle att yttra sig till ett annat utskott, enligt 7 §, avge ett yttrande.

Utskottet får avslå en begäran om upplysningar eller ett yttrande enligt

första eller andra stycket, om den har framställts vid behandlingen av ett
ärende och utskottet finner att den begärda åtgärden skulle fördröja ärendets
behandling så att avsevärt men skulle uppkomma. Utskottet ska i sitt
betänkande eller utlåtande redovisa skälen till att en sådan begäran har
avslagits. Har en begäran enligt andra stycket avslagits ska utskottet redo-
visa skälen i sitt protokoll.

1 Bet. 2019/20:KU25, rskr. 2020/21:1.

SFS 2020:

770

Publicerad
den

11 september 2020

background image

2

SFS

2020:770

13 kap.

Nämnden för prövning av statsråds och vissa andra befattningshavares
övergångsrestriktioner
2

14 a §3 Nämnden för prövning av statsråds och vissa andra befattnings-
havares övergångsrestriktioner består av en ordförande och fyra andra leda-
möter, varav en ska vara ordförandens ersättare. De väljs var för sig av
riksdagen året före ett ordinarie val till riksdagen för tiden till dess att ett nytt
val till nämnden har ägt rum. Suppleanter ska inte utses.

Ordföranden och hans eller hennes ersättare ska vara eller ha varit

ordinarie domare. Minst en av de övriga ledamöterna ska ha varit statsråd,
och minst en av dem ska ha varit statssekreterare.

Beredning av val till Nämnden för prövning av statsråds och vissa andra

befattningshavares övergångsrestriktioner4
Tilläggsbestämmelse 13.14 a.15

Konstitutionsutskottet ska bereda val av ledamöter till Nämnden för
prövning av statsråds och vissa andra befattningshavares övergångs-
restriktioner.

Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn

16 § Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn består
av en ordförande och två andra ledamöter. De väljs var för sig av riksdagen
efter ett ordinarie val till riksdagen för tiden till dess att ett nytt val till
nämnden har ägt rum. Suppleanter ska inte utses.

Om en ledamot av sjukdom eller annan orsak blir förhindrad att utföra sitt

uppdrag, väljer riksdagen en person i hans eller hennes ställe så länge hindret
varar.

Beredning av val till Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och

riksrevisorn
Tilläggsbestämmelse 13.16.1

Konstitutionsutskottet ska bereda val av ledamöter till Nämnden för lön till
riksdagens ombudsmän och riksrevisorn.

Denna lag träder i kraft den 15 oktober 2020.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

MORGAN JOHANSSON
(Justitiedepartementet)

2 Senaste lydelse 2018:678.
3 Senaste lydelse 2018:678.
4 Senaste lydelse 2018:678.
5 Senaste lydelse 2018:678.

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.