SFS 2019:881 Lag om ändring i sametingslagen (1992:1433)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Sametingslag (1992:1433) / SFS 2019:881 Lag om ändring i sametingslagen (1992:1433)
SFS2019-881.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i sametingslagen (1992:1433)

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 2 § och 3 kap. 32 a § same-
tingslagen (1992:1433) ska ha följande lydelse.

2 kap.
2 §
2 Sametinget ska bestå av 31 ledamöter, utsedda genom val. För leda-
möterna ska det utses ersättare. I fråga om antalet ersättare och hur de ska
utses gäller bestämmelserna i 14 kap. 15 § vallagen (2005:837) om val till
regionfullmäktige.

Efter förslag av Sametinget förordnar regeringen ordförande i Sametinget.

Ordföranden ska utses bland tingets ledamöter. Sametinget väljer en eller
flera vice ordförande bland ledamöterna. Sametinget får återkalla vice ord-
förandes uppdrag.

3 kap.
32 a §
3 Om en ledamot har avgått före utgången av den tid för vilken
ledamoten blivit vald, ska länsstyrelsen på anmälan av Sametingets ord-
förande inkalla en ny ordinarie ledamot enligt de bestämmelser i 14 kap.
21 § vallagen (2005:837) som avser ny ordinarie ledamot i regionfull-
mäktige.

Om en ersättare för ledamot har inträtt som ordinarie ledamot eller avgått

som ersättare av annan orsak, ska länsstyrelsen på anmälan av Sametingets
ordförande utse ytterligare ersättare enligt de bestämmelser i 14 kap. 22 §
vallagen som avser ersättare för ledamot i regionfullmäktige.

Den förrättning som avses i första och andra styckena är avslutad när

protokollet från förrättningen har lagts fram för granskning. Efter samman-
räkningen ska valsedlarna åter läggas i omslag på det sätt som föreskrivs i
31 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

AMANDA LIND

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2018:1976.

3 Senaste lydelse 2006:803.

SFS

2019:881

Publicerad
den

3 december 2019

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.