SFS 2004:538 Lag om ändring i sametingslagen (1992:1433)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Sametingslag (1992:1433) / SFS 2004:538 Lag om ändring i sametingslagen (1992:1433)
040538.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sametingslagen (1992:1433);

utfärdad den 27 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om sametingslagen

(1992:1433)

dels att 4 kap. skall upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 3 kap. 2 § skall utgå,
dels att 1 kap. 2 §, 2 kap. 5 § samt 3 kap. 2, 4�7, 9, 10, 12, 13, 18, 19, 21,

22, 26, 32, 32 a och 33 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas fem nya paragrafer, 3 kap. 5 a § och 34�

37 §§ samt närmast före 3 kap. 34 och 37 §§ nya rubriker av följande ly-
delse.

1 kap.

2 § Med same avses i denna lag den som anser sig vara same och

1. gör sannolikt att han har eller har haft samiska som språk i hemmet,

eller

2. gör sannolikt att någon av hans föräldrar, far- eller morföräldrar har

eller har haft samiska som språk i hemmet, eller

3. har en förälder som är eller har varit upptagen i röstlängd till Same-

tinget.

Vad som sägs i första stycket 3 gäller inte om länsstyrelsen har beslutat att

föräldern inte skall vara upptagen i röstlängden på den grunden att föräldern
inte är same.

2 kap.

5 § Sametinget skall tillsätta en valnämnd som ansvarar för Sametingets
uppgifter vid val till Sametinget.

Sametinget kan därutöver tillsätta de nämnder som i övrigt behövs för be-

redning, förvaltning och verkställighet.

3 kap.

2 § För valet till Sametinget utgör landet en valkrets. Valnämnden utser
valförrättare och har i övrigt de uppgifter som framgår av detta kapitel. Upp-
gifter vid val till Sametinget fullgörs även av den centrala valmyndigheten

1 Prop. 2003/04:86, bet. 2003/04:KU18, rskr. 2003/04:213.

SFS 2004:538

Utkom från trycket
den 16 juni 2004

background image

2

SFS 2004:538

enligt vallagen (1997:157) och av länsstyrelsen i det län där Sametinget har
sitt säte.

4 § Anmälan till valnämnden för att tas upp i sameröstlängden skall ha in-
kommit senast den 20 oktober året före valåret.

Den som har förts upp i sameröstlängden skall strykas från längden, om

han begär det eller avlider.

5 § Valnämnden skall ha upprättat en preliminär sameröstlängd senast den
15 november året före valåret. Röstlängden skall innehålla uppgifter om

1. samer som tidigare varit upptagna i sameröstlängd, som fortfarande

uppfyller villkoren för rösträtt enligt 3 § och som inte begärt att bli avförda
ur sameröstlängden, och

2. samer som anmält sig enligt 4 § och som uppfyller villkoren enligt 3 §.
Den preliminära röstlängden skall hållas tillgänglig för granskning på det

sätt som den centrala valmyndigheten i samråd med Sametinget bestämmer.
Beslutet om den preliminära röstlängden skall kungöras i Post- och Inrikes
Tidningar. Den som anmält sig men inte tagits upp i den preliminära röst-
längden skall genast underrättas om detta.

5 a § Den som anmält sig men inte tagits upp i den preliminära röstläng-
den får överklaga beslutet i den delen. Vidare får var och en som tagits upp i
den preliminära röstlängden överklaga beslutet såvitt avser någon annan
som tagits upp.

�verklagandet skall ha kommit in till länsstyrelsen i det län där Same-

tinget har sitt säte senast den 15 december året före valåret.

�verklagandet av beslutet om den preliminära röstlängden prövas vid of-

fentligt sammanträde hos länsstyrelsen den 15 februari valåret eller, om
denna dag är en lördag eller söndag, närmast följande måndag.

Länsstyrelsens beslut får inte överklagas.

6 § Efter det att förekommande överklaganden har avgjorts av länsstyrel-
sen skall valnämnden senast den 1 mars valåret upprätta en slutlig sameröst-
längd som skall uppta samer som på grund av valnämndens eller länsstyrel-
sens beslut skall tas upp i röstlängden. Om länsstyrelsen efter överklagande
av beslutet om den preliminära röstlängden funnit att någon inte skall tas
upp i röstlängden skall denne inte tas upp i den slutliga längden.

7 §

2 Den som är upptagen i sameröstlängd skall genom den centrala val-

myndighetens försorg erhålla ett röstkuvert i form av ett ytterkuvert samt ett
valkuvert och ett omslagskuvert. Röstkorten och kuverten skall sändas till de
röstberättigade senast 30 dagar före valdagen.

Om en röstberättigad har förlorat sitt röstkort/ytterkuvert eller om röstkor-

tet/ytterkuvertet inte har kommit honom tillhanda, är han berättigad att efter
begäran få ett duplettröstkort/duplettytterkuvert av den centrala valmyndig-
heten, länsstyrelsen eller valnämnden. Ett sådant kort skall vara tydligt
märkt som duplettröstkort.

2 Senaste lydelse 2000:1214.

background image

3

SFS 2004:538

9 § Kandidater till Sametinget skall anmälas till den centrala valmyndighe-
ten senast den 15 mars valåret. Av anmälan skall framgå vilken grupp, vilket
parti eller liknande sammanslutning som kandidaterna tillhör. Anmälan skall
också innehålla uppgift på namn på minst tre kandidater i bestämd ordnings-
följd. Till anmälan skall fogas skriftlig förklaring från varje kandidat att han
givit sitt tillstånd att anmäla honom.

Därutöver gäller för sådana grupper, partier eller liknande sammanslut-

ningar som inte har mandat i Sametinget att anmälan skall ha ett dokumente-
rat stöd av minst 50 personer, som skall vara upptagna i den slutliga röst-
längden för det kommande valet.

Den centrala valmyndigheten beslutar om registrering av grupper, partier

eller liknande sammanslutningar och kandidater. Myndighetens beslut får
inte överklagas.

Andra än kandidater för registrerade grupper, partier eller liknande sam-

manslutningar är inte valbara.

10 §

3 Den centrala valmyndigheten utfärdar valsedlar. På valsedel skall

anges grupp, parti eller liknande sammanslutning samt minst tre kandidater
för gruppen, partiet eller sammanslutningen.

Kandidatnamnen skall förses med nummer och tas upp i nummerordning

under varandra. Intill varje kandidatnamn skall det finnas ett markerat ut-
rymme där väljarna kan lämna en särskild personröst genom en markering.

För en registrerad grupp, ett parti eller en sammanslutning får finnas val-

sedlar med olika kombinationer av kandidater.

12 § Varje registrerad grupp, parti eller sammanslutning tilldelas valsedlar
till det antal den centrala valmyndigheten beslutar, lika för alla. Finns det
olika valsedlar för samma grupp, parti eller sammanslutning, gäller detta
varje sådan variant av valsedeln.

Valsedlar till större antal tillhandahålles av den centrala valmyndigheten

om beställaren betalar valsedlarna i förskott.

13 § Den som har rösträtt till Sametinget får rösta antingen i vallokal eller
genom att med post sända sin valsedel till länsstyrelsen i det län där Same-
tinget har sitt säte (brevröstning).

18 § Valförrättaren skall omgående sända de mottagna förslutna ytterku-
verten till länsstyrelsen i det län där Sametinget har sitt säte tillsammans
med förteckningen över de väljare som röstat i vallokalen. Försändelsen
skall sändas som värdepost.

19 §

4 Vid brevröstning lägger väljaren själv in sin valsedel i ett valkuvert

och tillsluter det. I närvaro av två vittnen lägger väljaren sedan valkuvertet i
det ytterkuvert som också är röstkort och tillsluter det. Därefter skriver välja-
ren på ytterkuvertet en försäkran på heder och samvete att han gjort på detta
sätt. Vittnena intygar skriftligen att väljaren egenhändigt undertecknat för-
säkran och att de inte känner till något förhållande som strider mot de upp-

3 Senaste lydelse 2000:1214.

4 Senaste lydelse 2000:1214.

background image

4

SFS 2004:538

gifter väljaren lämnat på ytterkuvertet. Vittnenas adresser anges på ytterku-
vertet. Vittnena skall ha fyllt 18 år. Väljarens make eller barn får inte vara
vittne.

Sedan brevröstningsförsändelsen har gjorts i ordning enligt första stycket

lägger väljaren in försändelsen i ett omslagskuvert och tillsluter detta. Däref-
ter lämnas försändelsen för postbefordran till länsstyrelsen i det län där Sa-
metinget har sitt säte.

En väljare som på grund av kroppsligt fel inte kan avge sin röst i föreskri-

ven ordning får vid röstningen anlita biträde som han utsett.

21 § Vid varje tillfälle då brevröstningsförsändelser kommer in till länssty-
relsen skall antalet antecknas i ett särskilt protokoll. I väntan på den slutliga
sammanräkningen och mandatfördelningen skall försändelserna förvaras på
ett betryggande sätt.

22 §

5 Vid en offentlig förrättning, som skall påbörjas så snart det kan ske

sedan en vecka förflutit från valdagen, skall länsstyrelsen granska och räkna
de avgivna rösterna.

Vid sammanräkningen prövar länsstyrelsen valsedlarnas giltighet och

meddelar de beslut som denna prövning föranleder.

Härvid gäller i tillämpliga delar 18 kap. 9 och 10 §§ samt 11 § första

stycket 1, andra och tredje styckena vallagen (1997:157).

Vidare gäller att ett namn som skrivits till på en valsedel skall anses obe-

fintligt.

Vid förrättning skall protokoll föras.

26 § Sedan rösterna från vallokalerna har behandlats enligt 23�25 §§, fort-
sätter granskningen med de röster som har avgivits genom brevröstning och
som har kommit in till länsstyrelsen före förrättningens början.

Brevröster som kommer in efter förrättningens början läggs utan vidare

åtgärd åt sidan.

32 §

6 Vid mandatfördelningen mellan grupper, partier och liknande sam-

manslutningar skall mandaten fördelas proportionellt på grundval av valre-
sultatet. Härvid tilldelas mandaten, ett efter annat, den grupp, det parti eller
motsvarande som för varje gång uppvisar det största jämförelsetalet. Jämfö-
relsetalet är, så länge gruppen, partiet eller sammanslutningen ännu inte till-
delats något mandat, röstetalet delat med 1,4. Därefter beräknas jämförelse-
talet genom att röstetalet delas med det tal som är ett högre än det dubbla an-
talet mandat som redan har tilldelats gruppen, partiet eller sammanslut-
ningen.

För varje mandat som en grupp, ett parti eller en liknande sammanslut-

ning har fått skall en ledamot utses. När en ledamot utses skall reglerna i
18 kap. 38�39 §§ vallagen (1997:157) om val till riksdagen tillämpas. För
att personligt röstetal skall fastställas för en kandidat måste han dessutom ha
fått lägst 25 särskilda personröster.

5 Senaste lydelse 2000:1214.

6 Senaste lydelse 2000:1214.

background image

5

SFS 2004:538

Sedan länsstyrelsen fördelat mandaten i Sametinget skall resultatet av va-

let offentliggöras genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar.

Länsstyrelsen skall utan dröjsmål till Sametinget och regeringen redovisa

resultatet av valet samt utfärda bevis till valda ledamöter och ersättare.

32 a §

7 Om en ledamot har avgått före utgången av den tid för vilken han

blivit vald, skall länsstyrelsen på anmälan av Sametingets ordförande inkalla
en ny ordinarie ledamot enligt de bestämmelser i 18 kap. 61 § vallagen
(1997:157) som avser ny ordinarie landstingsledamot.

Om en ersättare för ledamot har inträtt som ordinarie ledamot eller avgått

som ersättare av annan orsak, skall länsstyrelsen på anmälan av Sametingets
ordförande utse ytterligare ersättare enligt de bestämmelser i 18 kap. 63 §
vallagen som avser ersättare för landstingsledamot.

Den förrättning som avses i första och andra styckena är avslutad när pro-

tokollet från förrättningen har lagts fram för granskning. Efter sammanräk-
ningen skall valsedlarna åter läggas i omslag på sätt som föreskrivs i 31 §.

33 §

8 Länsstyrelsens beslut enligt 22, 32 och 32 a §§ får överklagas hos

Valprövningsnämnden. Ett beslut får överklagas av den som enligt röstläng-
den var röstberättigad vid valet. Det får också överklagas av en grupp, ett
parti eller en liknande sammanslutning som har deltagit i valet.

�verklagandet skall ges in till Valprövningsnämnden och vara nämnden

till handa tidigast dagen efter valdagen och senast inom tio dagar efter det att
resultatet av valet offentliggjorts enligt 32 eller 32 a §.

Vid Valprövningsnämndens prövning av överklaganden som avses i

denna paragraf får nämnden upphäva valet och förordna om omval eller för-
anstalta om andra mindre ingripande åtgärder enligt de grunder som anges i
19 kap. 18 eller 19 § vallagen (1997:157).

Omval

34 § Vid omval till Sametinget skall den centrala valmyndigheten efter
samråd med länsstyrelsen i det län där Sametinget har sitt säte och Same-
tingets valnämnd bestämma valdag. Beslutet får inte överklagas.

35 § Den slutliga röstlängd som upprättats för det ordinarie valet skall an-
vändas vid omval.

36 § I övrigt gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i denna lag om ordi-
narie val vid omval.

Uppgifter i folkbokföringen

37 §

9 För aktualisering, komplettering och kontroll av sameröstlängden får

inhämtas uppgifter om namn, personnummer, adress och medborgarskap
från register hos Skatteverket avseende uppgifter i folkbokföringen.

7 Senaste lydelse 2000:1214.

8 Senaste lydelse 1997:168.

9 Senaste lydelse av tidigare 4 kap. 4 § 2003:704.

background image

6

SFS 2004:538

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

ANN-CHRISTIN NYKVIST

Anders Perklev
(Jordbruksdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.