SFS 2021:1254 Lag om ändring i spellagen (2018:1138)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Spellag (2018:1138) / SFS 2021:1254 Lag om ändring i spellagen (2018:1138)
SFS2021-1254.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7

8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i spellagen (2018:1138)

Utfärdad den 16 december 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 18 kap. 2 § spellagen (2018:1138)
ska ha följande lydelse.

18 kap.
2 §
Spelmyndigheten har också tillsyn över att sådan verksamhet som av-
ses i 1 kap. 2 § första stycket 15 lagen (2017:630) om åtgärder mot penning-
tvätt och finansiering av terrorism följer den lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Andreas Hamrén
(Finansdepartementet)

1 Bet. 2021/22:FiU35, rskr. 2021/22:107.

SFS

2021:1254

Publicerad
den

20 december 2021

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.