SFS 1965:45

650045.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1965 ⬢ Nr 45�48

Gtltom från trycket den 6 apnl 1965

Nr 45

KUNGL. MAJ:TS KUNG�RELSE

angående beslutade ändringar i regeringsformen, riksdagsordningen

och successionsordningen;

given Stockholms slott den 26 mars 1966^.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och V c n d e s Konung, göra v e t e r 11 g t: att Vi, med riksdagen^,

i grundlagsenlig ordning beslutat, att 39, 41 och 93 §§ regeringsformen, 53

och G7 §§ riksdagsordningen samt 2 § successionsordningen skola hava änd­

rad lydelse p å sätt nedan angives.

Regeringsformen

§ 39.

Vill Konungen utrikes resa, meddela Han statsrådet in pleno denna Sin

föresats och inhämte dess tankar däröver, på sätt 9 § omtalar. Besluter

Konungen dä refter sådan resa och den verkställer, befatte Sig ej med rikets

sljTelse eller utövc den konungsliga makten, så länge han utrikes vistas,

utan föres riksstyrelsen under Konungens frånvaro, i Hans namn, av den

till tronföljden närmast berättigade prins, om han uppnått tjugufem års ål­

der. Han styre såsom regent med all konungslig makt och myndighet, enligt

denna r egeringsform; dock må han ej adeligt stånd och värdighet förläna,

eller till grevligt och friherreligt stånd upphöja, eller riddarevärdighet ut­

dela; ävensom a lla lediga förtroendesysslor endast tills vidare kunna förval­

tas av dem, som regenten därtill förordnar.

Har den till tronföljden närmast berättigade prins icke uppnått tjugufem

ars ålder eller är han av sjukdom eller utrikes fästande hindrad att rikssty­

relsen utöva, då styre såsom regent i Konungens namn med nu sagda befo­

genhet den till tronföljden därnäst berättigade prins, som uppnått sådan

⬢""der Och för vilken hinder av ovannämnda beskaffenhet ej möter.

hinnes ej

som regent.

^uru förhållas

91 § stadgat.

r,.. .

§41.

_

⬢^^öriung, innan tronföljaren uppnått tjugufem års ålder, förhålles

^^^^nksstyrrelsen såsom i 39 § angives, intill dess riksdagen sammankom-

utfärdandet av denna kungörelse uppläst i rllvsdagens liamrar den 2

,

1964:140; KU 19; prot. I: 30 och II: 30; KU 1965:1; Rslrr 64.

~~658000. Sve nsk författningssamling 1965, Nr 46~iS

¬

background image

1905 ⬢ Nr 45

-Jicföreståndare, som riksdagen förordnar, regeringen f i,

S rcgentci. ell.r sfaisrMot denna regeringsform

*

korlig efterlevnad.

^

RiJcsdagsordnmgen

§ 53.

Ej må riksdagen eller kamrarna i Konungens närvaro över något ä®;

rådpläga eller besluta; ej heller må riksföreståndare övervara kamramii

�verläggningar eller beslut.

Uti vardera

av kainniarcn.

I mål

beslntct, övervara.

§ 67.

Skall riksföreståndare ti 11 sä t las, gånge härmed som för val till Konui '

eller tronföljare är i nästföregående § stadgat.

Successions ordningen

§ 2.

^ Sverige, nian att lämna manliga bröstarvingar, menHan-

e terJam nade drottning sig i välsignat tillstånd befinner, före regent elte

^

kungl. makt och myndighet, pä sätt ock med dl:-

rL fn??

regeringsformen föreskriva, till dess Riksens Stände.

alt nni

ntstakar, inmnit sammankomma, då dera Idlt'J'

mankön

diva förordna. Bliver drottningens livsfndtä'

rin^sformcn

'^|'^\I4iksens Ständer riksföreståndare, varom i 93§rcDf'

den av S

livsfrukt .^v kvinnokön,^

på sätt 1 S iitstöl-PT^

t^orslfödslorått den avlidne Konungen i ar vsfoljdf"'

Det ].

lin regerinlen.

visso hava Vi dctnT^^^i^ kava sig hörsamligen att eftcrrälta. Till y tkrinf';

bekräfta låtit.

itndcrskrivit och med Värt kungb^i?'"

Slockliolms slott den 20 nn,rs 1005.

GUSTAF ADOLF

"-'"-le,.or,en.cn,ot)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.