Konstitutionsutskottets betänkande 1977/78:KU36 med anledning av propositionen 1977/78:71 om kvinnlig tronföljd jämte motioner