SFS 2010:1342 Lag om ändring i tryckfrihetsförordningen

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tryckfrihetsförordning (1949:105) / SFS 2010:1342 Lag om ändring i tryckfrihetsförordningen
101342.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tryckfrihetsförordningen;

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 10 § tryckfrihetsförord-

ningen

2 ska ha följande lydelse.

2 kap.

10 §

Handling som förvaras hos en myndighet endast som led i teknisk be-

arbetning eller teknisk lagring för annans räkning anses inte som allmän
handling hos den myndigheten.

Som allmän handling anses inte handling som en myndighet förvarar

endast i syfte att kunna återskapa information som har gått förlorad i en
myndighets ordinarie system för automatiserad behandling av information
(säkerhetskopia).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

TOBIAS BILLSTR�M
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:58, bet. 2009/10:KU23, rskr. 2009/10:307, bet. 2010/11:KU6, rskr.
2010/11:28.

2 Tryckfrihetsförordningen omtryckt 2002:908.

SFS 2010:1342

Utkom från trycket
den 3 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.