SFS 2010:1347 Lag om ändring i tryckfrihetsförordningen

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tryckfrihetsförordning (1949:105) / SFS 2010:1347 Lag om ändring i tryckfrihetsförordningen
101347.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tryckfrihetsförordningen;

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 4 och 5 §§ tryckfrihetsför-

ordningen

2 ska ha följande lydelse.

3 kap.

4 §

En myndighet eller ett annat allmänt organ får inte efterforska författa-

ren till framställning som införts eller varit avsedd att införas i tryckt skrift,
den som utgett eller avsett att utge framställning i sådan skrift eller den som
lämnat meddelande enligt 1 kap. 1 § tredje stycket, i vidare mån än vad som
erfordras för åtal eller annat ingripande mot honom som inte står i strid med
denna förordning. Får efterforskning förekomma, ska den i 3 § angivna tyst-
nadsplikten beaktas.

Inte heller får en myndighet eller ett annat allmänt organ ingripa mot nå-

gon för att han eller hon i en tryckt skrift har brukat sin tryckfrihet eller med-
verkat till ett sådant bruk.

5 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet mot författarens eller, i fall

som avses i 1 §, mot utgivarens eller meddelarens vilja på tryckt skrift sätter
ut dennes namn, pseudonym eller signatur eller åsidosätter sin tystnadslikt
enligt 3 §, döms till böter eller fängelse i högst ett år. Till samma straff döms
den som uppsåtligen eller av oaktsamhet på skriften såsom författare, utgi-
vare eller meddelare sätter ut namnet på eller pseudonym eller signaturen för
annan person än den verkliga författaren, utgivaren eller meddelaren.

För efterforskning i strid med 4 § första stycket första meningen döms, om

efterforskningen har skett uppsåtligen, till böter eller fängelse i högst ett år.

För uppsåtligt ingripande i strid med 4 § andra stycket döms, om åtgärden

utgör avskedande, uppsägning, meddelande av disciplinpåföljd eller en lik-
nande åtgärd, till böter eller fängelse i högst ett år.

1 Prop. 2009/10:81, bet. 2009/10:KU18, rskr. 2009/10:303, bet. 2010/11:KU3, rskr.
2010/11:26.

2 Tryckfrihetsförordningen omtryckt 2002:908.

SFS 2010:1347

Utkom från trycket
den 3 december 2010

background image

2

SFS 2010:1347

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Allmänt åtal för brott som avses i första stycket får väckas endast om mål-

säganden anmält brottet till åtal.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

TOBIAS BILLSTR�M
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.