SFS 2010:1409 Lag om ändring i tryckfrihetsförordningen

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tryckfrihetsförordning (1949:105) / SFS 2010:1409 Lag om ändring i tryckfrihetsförordningen
101409.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tryckfrihetsförordningen;

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen

ska

2 ha följande lydelse.

7 kap.

3 §

Om någon lämnar meddelande, som avses i 1 kap. 1 § tredje stycket,

eller, utan att svara enligt 8 kap., medverkar till framställning, som är avsedd
att införas i tryckt skrift, såsom författare eller annan upphovsman eller så-
som utgivare och därigenom gör sig skyldig till

1. högförräderi, spioneri, grovt spioneri, grov obehörig befattning med

hemlig uppgift, uppror, landsförräderi, landssvek eller försök, förberedelse
eller stämpling till sådant brott;

2. oriktigt utlämnande av allmän handling som ej är tillgänglig för envar

eller tillhandahållande av sådan handling i strid med myndighets förbehåll
vid dess utlämnande, när gärningen är uppsåtlig; eller

3. uppsåtligt åsidosättande av tystnadsplikt i de fall som angivas i särskild

lag,

gäller om ansvar för sådant brott vad i lag är stadgat.
Om någon anskaffar uppgift eller underrättelse i sådant syfte som avses i

1 kap. 1 § fjärde stycket och därigenom gör sig skyldig till brott som angives
i förevarande paragrafs första stycke 1, gäller om ansvar härför vad i lag är
stadgat.

Det som föreskrivs i 2 kap. 22 § första stycket regeringsformen ska gälla

också i fråga om förslag till föreskrifter som avses i första stycket 3.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

TOBIAS BILLSTR�M
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:80, bet. 2009/10:KU19, rskr. 2009/10:304, bet. 2010/11:KU4, rskr.
2010/11:21.

2 Tryckfrihetsförordningen omtryckt 2002:908.

SFS 2010:1409

Utkom från trycket
den 7 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.