SFS 2012:809 Lag om ändring i tullagen (2000:1281)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 2012:809 Lag om ändring i tullagen (2000:1281)
120809.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tullagen (2000:1281);

utfärdad den 29 november 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 kap. 6 § tullagen (2000:1281)

ska ha följande lydelse.

11 kap.

6 §

2

Tullverket ska på begäran tillhandahålla följande myndigheter uppgif-

ter som förekommer hos Tullverket och som rör import eller export av varor:
Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Havs- och vattenmyndig-
heten, Statens jordbruksverk, Kemikalieinspektionen, Kommerskollegium,
Konsumentverket, Kronofogdemyndigheten, Livsmedelsverket, Läkeme-
delsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsver-
ket, Post- och telestyrelsen, Myndigheten för radio och tv, Sveriges riks-
bank, Skatteverket, Statens energimyndighet, Statistiska centralbyrån, Sty-
relsen för ackreditering och teknisk kontroll och Transportstyrelsen. Tullver-
ket ska vidare på begäran tillhandahålla Säkerhetspolisen uppgifter som
förekommer hos Tullverket och som rör export av varor.

Denna lag träder i kraft den 30 december 2012.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2011/12:162, bet. 2012/13:FöU2, rskr. 2012/13:49.

2 Senaste lydelse 2011:613.

SFS 2012:809

Utkom från trycket
den 7 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.